ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA by BRM3

214

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

89

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

37

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

214

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

214

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

79

ตาราง

2,279

ห้องเรียน
-25
ตาราง

38,530

นักเรียน
-519
ตาราง
นร.ปฐมวัย

7,713

10
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

25,363

-541
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

5,454

12
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -38.35

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -31.08

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 52.11

-52.11

ประเทศ 52.80

-52.8

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 70.67

-70.67

ประเทศ 71.38

-71.38

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ135 /63%
ปฐมวัย - ม.ต้น79 /37%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 89 /42%
ขนาดกลาง 120 /56%
ขนาดใหญ่ 3 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 89 /42%
ขนาดที่ 2 64 /30%
ขนาดที่ 3 34 /16%
ขนาดที่ 4 19 /9%
ขนาดที่ 5 6 /3%
ขนาดที่ 6 2 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายสุชิต ชมภูวงศ์
 • นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์
 • นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ
 • นางสมจิต
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์
 • นายมาโนช กลิ่นพยอม
 • นายพงศ์วัฒนา สืบสิงห์
 • นายเลิศฤทธิ์ ด่านกระโทก
 • นายอัฐกร สิงห์เสนา
 • นางณัฐยาภรณ์ อัครชน
 • นายอภิวัฒน์ คำแหงรส
 • นายสุกฤษฎิ์ เทกระโทก
214 โรงเรียน

8 อำเภอ
นางรอง

56 โรงเรียน

ตาราง
หนองกี่

35 โรงเรียน

ตาราง
เฉลิมพระเกียรติ

19 โรงเรียน

ตาราง
ละหานทราย

34 โรงเรียน

ตาราง
โนนดินแดง

12 โรงเรียน

ตาราง
ปะคำ

18 โรงเรียน

ตาราง
โนนสุวรรณ

9 โรงเรียน

ตาราง
หนองหงส์

31 โรงเรียน

ตาราง

24 เครือข่าย
เมืองนางรอง

6 โรงเรียน

ตาราง
เมืองโพธิ์ชัย

11 โรงเรียน

ตาราง
ละหานทราย

6 โรงเรียน

ตาราง
ตาจง

10 โรงเรียน

ตาราง
หนองแวง

9 โรงเรียน

ตาราง
สำโรงใหม่

9 โรงเรียน

ตาราง
มะม่วงเจริญ

8 โรงเรียน

ตาราง
ปะคำ

10 โรงเรียน

ตาราง
หนองหงส์

6 โรงเรียน

ตาราง
ฝ้ายไทย

9 โรงเรียน

ตาราง
ห้วยหิน

7 โรงเรียน

ตาราง
นครนางรอง

6 โรงเรียน

ตาราง
เสาทอง

9 โรงเรียน

ตาราง
โนนสุวรรณ

9 โรงเรียน

ตาราง
โนนดินแดง

12 โรงเรียน

ตาราง
พนมรุ้ง

11 โรงเรียน

ตาราง
ถาวรวัฒนา

8 โรงเรียน

ตาราง
โบสถ์พระยาแสงทอง

12 โรงเรียน

ตาราง
สะเดาไทรงาม

10 โรงเรียน

ตาราง
หนองยายพิมพ์

10 โรงเรียน

ตาราง
ลุ่มลำมาศ

12 โรงเรียน

ตาราง
หนองกี่ปราสาทพัฒนา

6 โรงเรียน

ตาราง
สว่างสูงกระสัง

12 โรงเรียน

ตาราง
ดอนอะรางทุ่งกระเต็น

6 โรงเรียน

ตาราง
77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]