จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด7,71325,3635,454-38,530
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี166---166
4 ปี1,530---1,530
5 ปี3,670---3,670
6 ปี2,3401,270--3,610
7 ปี43,893--3,897
8 ปี13,962--3,963
9 ปี-4,146--4,146
10 ปี24,486--4,488
11 ปี-4,504--4,504
12 ปี-2,954632-3,586
13 ปี-951,763-1,858
14 ปี-251,769-1,794
15 ปี-231,204-1,227
16 ปี-374-77
17 ปี-211-13
18 ปี-----
19 ปี--1-1
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนทั้งหมด46129--175
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ2 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ3 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ4 ปี4---4
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ5 ปี28---28
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ6 ปี146--20
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ7 ปี-18--18
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ8 ปี-21--21
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ9 ปี-27--27
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ10 ปี-24--24
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ11 ปี-19--19
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ12 ปี-14--14
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ13 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ14 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ15 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ16 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ17 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ18 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ19 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ20 ปี-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ20 ปีขึ้นไป-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนทั้งหมด3087--117
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ2 ปี-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ3 ปี1---1
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ4 ปี9---9
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ5 ปี12---12
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ6 ปี84--12
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ7 ปี-20--20
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ8 ปี-11--11
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ9 ปี-15--15
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ10 ปี-10--10
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ11 ปี-17--17
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ12 ปี-10--10
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ13 ปี-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ14 ปี-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ15 ปี-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ16 ปี-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ17 ปี-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ18 ปี-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ19 ปี-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ20 ปี-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศ20 ปีขึ้นไป-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนทั้งหมด1147--58
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ2 ปี-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ3 ปี1---1
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ4 ปี3---3
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ5 ปี6---6
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ6 ปี14--5
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ7 ปี-5--5
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ8 ปี-9--9
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ9 ปี-6--6
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ10 ปี-7--7
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ11 ปี-11--11
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ12 ปี-4--4
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ13 ปี-1--1
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ14 ปี-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ15 ปี-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ16 ปี-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ17 ปี-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ18 ปี-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ19 ปี-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ20 ปี-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศ20 ปีขึ้นไป-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนทั้งหมด2045--65
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ2 ปี-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ3 ปี6---6
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ4 ปี3---3
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ5 ปี8---8
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ6 ปี3---3
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ7 ปี-9--9
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ8 ปี-5--5
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ9 ปี-7--7
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ10 ปี-3--3
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ11 ปี-10--10
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ12 ปี-11--11
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ13 ปี-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ14 ปี-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ15 ปี-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ16 ปี-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ17 ปี-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ18 ปี-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ19 ปี-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ20 ปี-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศ20 ปีขึ้นไป-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนทั้งหมด2276--98
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง2 ปี-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3 ปี-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4 ปี6---6
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง5 ปี11---11
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6 ปี57--12
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง7 ปี-11--11
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง8 ปี-11--11
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง9 ปี-14--14
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง10 ปี-12--12
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง11 ปี-13--13
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง12 ปี-7--7
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง13 ปี-1--1
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง14 ปี-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง15 ปี-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง16 ปี-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง17 ปี-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง18 ปี-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง19 ปี-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปี-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปีขึ้นไป-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนทั้งหมด3882--120
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง2 ปี-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3 ปี2---2
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4 ปี9---9
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง5 ปี16---16
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6 ปี113--14
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง7 ปี-14--14
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง8 ปี-11--11
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง9 ปี-17--17
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง10 ปี-14--14
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง11 ปี-14--14
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง12 ปี-9--9
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง13 ปี-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง14 ปี-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง15 ปี-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง16 ปี-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง17 ปี-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง18 ปี-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง19 ปี-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปี-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปีขึ้นไป-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนทั้งหมด368563-184
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง2 ปี-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3 ปี-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4 ปี6---6
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง5 ปี23---23
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6 ปี75--12
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง7 ปี-20--20
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง8 ปี-10--10
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง9 ปี-11--11
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง10 ปี-23--23
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง11 ปี-11--11
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง12 ปี-55-10
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง13 ปี--24-24
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง14 ปี--18-18
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง15 ปี--16-16
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง16 ปี-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง17 ปี-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง18 ปี-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง19 ปี-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปี-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปีขึ้นไป-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองนักเรียนทั้งหมด85261--346
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง2 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง3 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง4 ปี14---14
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง5 ปี40---40
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง6 ปี3111--42
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง7 ปี-39--39
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง8 ปี-47--47
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง9 ปี-36--36
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง10 ปี-46--46
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง11 ปี-47--47
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง12 ปี-35--35
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง13 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง14 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง15 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง16 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง17 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง18 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง19 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง20 ปี-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรอง20 ปีขึ้นไป-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองนักเรียนทั้งหมด827--35
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง2 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง3 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง4 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง5 ปี4---4
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง6 ปี41--5
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง7 ปี-3--3
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง8 ปี-6--6
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง9 ปี-4--4
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง10 ปี-4--4
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง11 ปี-5--5
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง12 ปี-4--4
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง13 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง14 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง15 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง16 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง17 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง18 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง19 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง20 ปี-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรอง20 ปีขึ้นไป-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองนักเรียนทั้งหมด22122--144
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง2 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง3 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง4 ปี6---6
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง5 ปี7---7
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง6 ปี96--15
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง7 ปี-15--15
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง8 ปี-23--23
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง9 ปี-25--25
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง10 ปี-22--22
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง11 ปี-13--13
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง12 ปี-18--18
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง13 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง14 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง15 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง16 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง17 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง18 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง19 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง20 ปี-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรอง20 ปีขึ้นไป-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองนักเรียนทั้งหมด1425--39
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง2 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง3 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง4 ปี5---5
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง5 ปี8---8
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง6 ปี13--4
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง7 ปี-2--2
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง8 ปี-8--8
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง9 ปี-2--2
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง10 ปี-2--2
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง11 ปี-2--2
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง12 ปี-6--6
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง13 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง14 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง15 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง16 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง17 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง18 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง19 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง20 ปี-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรอง20 ปีขึ้นไป-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนทั้งหมด751--58
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง2 ปี-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3 ปี-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4 ปี1---1
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง5 ปี4---4
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6 ปี22--4
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง7 ปี-8--8
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง8 ปี-6--6
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง9 ปี-4--4
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง10 ปี-11--11
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง11 ปี-16--16
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง12 ปี-3--3
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง13 ปี-1--1
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง14 ปี-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง15 ปี-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง16 ปี-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง17 ปี-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง18 ปี-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง19 ปี-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปี-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปีขึ้นไป-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนทั้งหมด1459--73
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง2 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4 ปี3---3
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง5 ปี10---10
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6 ปี14--5
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง7 ปี-7--7
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง8 ปี-11--11
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง9 ปี-9--9
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง10 ปี-8--8
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง11 ปี-10--10
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง12 ปี-10--10
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง13 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง14 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง15 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง16 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง17 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง18 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง19 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปี-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปีขึ้นไป-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนทั้งหมด3812463-225
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง2 ปี-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3 ปี-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4 ปี7---7
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง5 ปี20---20
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6 ปี118--19
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง7 ปี-11--11
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง8 ปี-23--23
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง9 ปี-21--21
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง10 ปี-19--19
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง11 ปี-21--21
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง12 ปี-177-24
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง13 ปี-123-24
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง14 ปี--22-22
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง15 ปี-110-11
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง16 ปี-21-3
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง17 ปี-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง18 ปี-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง19 ปี-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปี-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปีขึ้นไป-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนทั้งหมด3710849-194
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง2 ปี-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3 ปี-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4 ปี4---4
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง5 ปี16---16
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6 ปี175--22
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง7 ปี-18--18
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง8 ปี-18--18
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง9 ปี-14--14
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง10 ปี-23--23
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง11 ปี-18--18
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง12 ปี-128-20
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง13 ปี--13-13
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง14 ปี--17-17
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง15 ปี--11-11
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง16 ปี-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง17 ปี-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง18 ปี-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง19 ปี-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปี-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปีขึ้นไป-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนทั้งหมด45101--146
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง2 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4 ปี5---5
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง5 ปี20---20
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6 ปี206--26
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง7 ปี-16--16
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง8 ปี-19--19
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง9 ปี-23--23
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง10 ปี-10--10
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง11 ปี-15--15
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง12 ปี-12--12
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง13 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง14 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง15 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง16 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง17 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง18 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง19 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปี-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง20 ปีขึ้นไป-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนทั้งหมด34109--143
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองน้อยกว่า 2 ปี-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง2 ปี-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3 ปี-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4 ปี7---7
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง5 ปี16---16
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6 ปี1110--21
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง7 ปี-14--14
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง8 ปี-18--18
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง9 ปี-18--18
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง10 ปี-17--17
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง11 ปี-21--21
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง12 ปี-11--11
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง13 ปี-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง14 ปี-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง15 ปี-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง16 ปี-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่