วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย000521511 -10
ระดับประถมศึกษา0001,5071,495 -12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น000276273 -3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม0002,3042,279 -25