วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย0007,7037,713 10
ระดับประถมศึกษา00025,90425,363 -541
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0005,4425,454 12
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม00039,04938,530 -519
ห้องเรียน0002,3042,279 -25