จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด172,184617-2,818
ความพิการทางการมองเห็น-7--7
ความพิการทางการได้ยิน-43-7
ความพิการทางสติปัญญา49210-106
ความพิการร่างกายและสุขภาพ4459-58
ความพิการทางการเรียนรู้41,953577-2,534
ความพิการทางการพูดและภาษา2203-25
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-182-20
ความพิการทางการออทิสติก1142-17
ความพิการทางการซ้ำซ้อน23111-44
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-21--21
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-25--25
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-12--12
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-3--3
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-51-6
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-52-7
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองความพิการทางการเรียนรู้-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองความพิการทางสติปัญญา-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองความพิการทางการเรียนรู้-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองความพิการทางสติปัญญา-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการเรียนรู้-20--20
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางสติปัญญา-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-20--20
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองความพิการทางการเรียนรู้-3--3
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองความพิการทางสติปัญญา-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-4--4
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-8--8
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-11-2
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-2913-42
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-3115-46
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-912-21
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-912-21
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-1--1
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-21--21
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-4--4
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการเรียนรู้-4--4
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-3--3
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางสติปัญญา-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองความพิการทางการเรียนรู้-3--3
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองความพิการทางสติปัญญา-3--3
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองความพิการทางการเรียนรู้-8--8
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองความพิการทางสติปัญญา-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองความพิการทางการเรียนรู้-19--19
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการเรียนรู้-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองความพิการทางสติปัญญา-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองความพิการทางการออทิสติก-7--7
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองความพิการทางการเรียนรู้12--3
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองความพิการทางสติปัญญา-4--4
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด117--18
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-11-2
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองความพิการทางการเรียนรู้-1312-25
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองความพิการทางสติปัญญา-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-1413-27
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองความพิการทางการออทิสติก-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองความพิการทางสติปัญญา-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองความพิการทางการได้ยิน-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองความพิการทางการมองเห็น-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-8--8
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-16--16
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-1--1
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-20--20
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-2513-38
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-2513-38
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก1---1
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-143-17
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด1143-18
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการออทิสติก-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการเรียนรู้-139-22
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางสติปัญญา-42-6
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการได้ยิน-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการมองเห็น-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนพิการทั้งหมด-1812-30
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการออทิสติก--1-1
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางสติปัญญา-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการได้ยิน-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการมองเห็น-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนพิการทั้งหมด-21-3
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการออทิสติก-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการเรียนรู้-36-9
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางสติปัญญา-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการได้ยิน-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการมองเห็น-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนพิการทั้งหมด-36-9
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการออทิสติก-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางสติปัญญา-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการมองเห็น-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการได้ยิน-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการออทิสติก-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการได้ยิน-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการมองเห็น-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการออทิสติก-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการเรียนรู้-13--13
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางสติปัญญา-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการได้ยิน-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการมองเห็น-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการเรียนรู้1---1
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนพิการทั้งหมด1---1
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการเรียนรู้-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการออทิสติก-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการเรียนรู้-142-16
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการได้ยิน-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการมองเห็น-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนพิการทั้งหมด-172-19
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการออทิสติก-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการเรียนรู้-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางสติปัญญา-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการได้ยิน-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการมองเห็น-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการออทิสติก-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางสติปัญญา-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการได้ยิน-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการมองเห็น-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการออทิสติก-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการเรียนรู้-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางสติปัญญา-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการได้ยิน-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามความพิการทางการมองเห็น-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-3019-49
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-2
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-3--3
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด-3520-55
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการซ้ำซ้อน1---1
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการเรียนรู้-2410-34
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนพิการทั้งหมด12410-35
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการเรียนรู้-14--14
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการออทิสติก-1--1
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการเรียนรู้-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการเรียนรู้-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-169-25
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-189-27
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-12--12
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการออทิสติก-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการเรียนรู้-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางสติปัญญา-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการได้ยิน-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศความพิการทางการมองเห็น-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-23-5
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-2
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-44-8
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-134-17
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-134-17
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-1--1
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-8--8
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-89-17
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-89-17
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการออทิสติก-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการเรียนรู้-143-17
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางสติปัญญา-11-2
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการได้ยิน-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการมองเห็น-1--1
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนพิการทั้งหมด-194-23
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการออทิสติก-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการเรียนรู้-35-8
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการได้ยิน-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการมองเห็น-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนพิการทั้งหมด-55-10
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการออทิสติก-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการเรียนรู้-72-9
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางสติปัญญา-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการได้ยิน-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการมองเห็น-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนพิการทั้งหมด-93-12
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-5--5
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-4--4
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการออทิสติก-1--1
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการเรียนรู้-53--53
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการได้ยิน-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการมองเห็น-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนพิการทั้งหมด-58--58
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการออทิสติก-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางสติปัญญา-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการได้ยิน-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการมองเห็น-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการออทิสติก-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการเรียนรู้-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางสติปัญญา-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการได้ยิน-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการมองเห็น-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการออทิสติก-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการเรียนรู้254-11
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางสติปัญญา11--2
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการได้ยิน-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการมองเห็น-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนพิการทั้งหมด364-13
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการออทิสติก-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการเรียนรู้-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางสติปัญญา-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการได้ยิน-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นความพิการทางการมองเห็น-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-1310-23
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-1410-24
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการออทิสติก-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการเรียนรู้-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางสติปัญญา-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการได้ยิน-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังความพิการทางการมองเห็น-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-2215-37
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-2215-37
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-10--10
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-23--23
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-24--24
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการออทิสติก-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการเรียนรู้-13--13
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางสติปัญญา-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการได้ยิน-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยความพิการทางการมองเห็น-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการออทิสติก-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการเรียนรู้-142-16
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการได้ยิน-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการมองเห็น-1--1
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนพิการทั้งหมด-182-20
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการออทิสติก-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางสติปัญญา-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการได้ยิน-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการมองเห็น-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการออทิสติก-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการเรียนรู้-43-7
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางสติปัญญา-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการได้ยิน-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการมองเห็น-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนพิการทั้งหมด-43-7
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการมองเห็น-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการได้ยิน-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางสติปัญญา-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการเรียนรู้-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการออทิสติก-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-1914-33
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายความพิการทางการมองเห็น-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายความพิการทางการได้ยิน-1--1
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายความพิการทางสติปัญญา-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายความพิการทางการเรียนรู้-1614-30
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายความพิการทางการออทิสติก-1--1
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายความพิการทางการมองเห็น-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายความพิการทางการได้ยิน-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายความพิการทางการเรียนรู้-18--18
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายความพิการทางการออทิสติก-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายความพิการทางการมองเห็น-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายความพิการทางการได้ยิน-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายความพิการทางสติปัญญา-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายความพิการทางการเรียนรู้-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายความพิการทางการออทิสติก-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายความพิการทางการมองเห็น-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายความพิการทางการได้ยิน-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายความพิการทางสติปัญญา-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายความพิการทางการเรียนรู้-16--16
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายความพิการทางการออทิสติก-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงความพิการทางการมองเห็น-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงความพิการทางการได้ยิน-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงความพิการทางสติปัญญา-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงความพิการทางการเรียนรู้-8--8
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงความพิการทางการออทิสติก-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการมองเห็น-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการได้ยิน-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการเรียนรู้-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการออทิสติก-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงนักเรียนพิการทั้งหมด-136-19
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงความพิการทางการมองเห็น-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงความพิการทางการได้ยิน-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงความพิการทางสติปัญญา-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงความพิการทางการเรียนรู้-136-19
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงความพิการทางการออทิสติก-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการมองเห็น-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการได้ยิน-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงความพิการทางสติปัญญา-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการเรียนรู้-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการออทิสติก-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงนักเรียนพิการทั้งหมด-2025-45
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงความพิการทางการมองเห็น-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงความพิการทางการได้ยิน-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงความพิการทางสติปัญญา-31-4
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงความพิการทางการเรียนรู้-1624-40
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงความพิการทางการออทิสติก-1--1
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงความพิการทางการมองเห็น-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงความพิการทางการได้ยิน-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงความพิการทางสติปัญญา-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงความพิการทางการออทิสติก-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงนักเรียนพิการทั้งหมด12211-34
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงความพิการทางการมองเห็น-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงความพิการทางการได้ยิน-2--2
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงความพิการทางสติปัญญา-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงความพิการร่างกายและสุขภาพ11--2
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงความพิการทางการเรียนรู้-1711-28
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงความพิการทางการออทิสติก-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงนักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงความพิการทางการมองเห็น-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงความพิการทางการได้ยิน-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงความพิการทางสติปัญญา-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงความพิการทางการเรียนรู้-19--19
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงความพิการทางการออทิสติก-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงความพิการทางการมองเห็น-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงความพิการทางการได้ยิน-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงความพิการทางสติปัญญา-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงความพิการทางการออทิสติก-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงความพิการทางการมองเห็น-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงความพิการทางการได้ยิน-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงความพิการทางสติปัญญา-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงความพิการทางการเรียนรู้-3--3
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงความพิการทางการออทิสติก-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-28--28
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายความพิการทางการมองเห็น-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายความพิการทางการได้ยิน-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายความพิการทางสติปัญญา-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายความพิการทางการเรียนรู้-28--28
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายความพิการทางการออทิสติก-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายนักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายความพิการทางการมองเห็น-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายความพิการทางการได้ยิน-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายความพิการทางสติปัญญา-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายความพิการทางการเรียนรู้-16--16
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายความพิการทางการออทิสติก-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนพิการทั้งหมด-136-19
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการมองเห็น-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการได้ยิน-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางสติปัญญา-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการเรียนรู้-126-18
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการออทิสติก-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนพิการทั้งหมด-1610-26
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการมองเห็น-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการได้ยิน-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางสติปัญญา--1-1
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-2
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการเรียนรู้-158-23
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการออทิสติก-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการมองเห็น-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการได้ยิน-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางสติปัญญา-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการออทิสติก-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนพิการทั้งหมด-184-22
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการมองเห็น-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการได้ยิน-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางสติปัญญา-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการเรียนรู้-184-22
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการออทิสติก-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการมองเห็น-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการได้ยิน-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางสติปัญญา-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการออทิสติก-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนพิการทั้งหมด121--22
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการมองเห็น-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการได้ยิน-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางสติปัญญา-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการร่างกายและสุขภาพ1---1
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการเรียนรู้-21--21
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการออทิสติก-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนพิการทั้งหมด-1816-34
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการมองเห็น-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการได้ยิน-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางสติปัญญา--1-1
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการเรียนรู้-1815-33
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการออทิสติก-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการมองเห็น-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการได้ยิน-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางสติปัญญา-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการออทิสติก-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนพิการทั้งหมด-114-15
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการมองเห็น-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการได้ยิน-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางสติปัญญา-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการเรียนรู้-104-14
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการออทิสติก-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงนักเรียนพิการทั้งหมด-336-39
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงความพิการทางการมองเห็น-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงความพิการทางการได้ยิน-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงความพิการทางสติปัญญา-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงความพิการทางการเรียนรู้-306-36
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพูดและภาษา-2--2
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงความพิการทางการออทิสติก-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงความพิการทางการมองเห็น-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงความพิการทางการได้ยิน-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงความพิการทางสติปัญญา-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงความพิการทางการเรียนรู้-9--9
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงความพิการทางการออทิสติก-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงนักเรียนพิการทั้งหมด13019-50
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงความพิการทางการมองเห็น-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงความพิการทางการได้ยิน-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงความพิการทางสติปัญญา121-4
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงความพิการทางการเรียนรู้-2616-42
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพูดและภาษา-21-3
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงความพิการทางการออทิสติก-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงนักเรียนพิการทั้งหมด-31--31
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงความพิการทางการมองเห็น-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงความพิการทางการได้ยิน-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงความพิการทางสติปัญญา-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงความพิการทางการเรียนรู้-31--31
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงความพิการทางการออทิสติก-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงนักเรียนพิการทั้งหมด-2122-43
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงความพิการทางการมองเห็น-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงความพิการทางการได้ยิน-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงความพิการทางการเรียนรู้-2021-41
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงความพิการทางการออทิสติก--1-1
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงนักเรียนพิการทั้งหมด-11-2
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงความพิการทางการมองเห็น-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงความพิการทางการได้ยิน-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงความพิการทางสติปัญญา-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงความพิการทางการเรียนรู้-11-2
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงความพิการทางการออทิสติก-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงนักเรียนพิการทั้งหมด-73-10
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงความพิการทางการมองเห็น-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงความพิการทางการได้ยิน-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงความพิการทางสติปัญญา-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงความพิการทางการเรียนรู้-72-9
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงความพิการทางการออทิสติก-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงนักเรียนพิการทั้งหมด12--3
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงความพิการทางการมองเห็น-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงความพิการทางการได้ยิน-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงความพิการทางสติปัญญา1---1
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงความพิการทางการออทิสติก-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงความพิการทางการมองเห็น-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงความพิการทางการได้ยิน-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงความพิการทางสติปัญญา-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงความพิการทางการออทิสติก-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนพิการทั้งหมด-144-18
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการมองเห็น-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการได้ยิน-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางสติปัญญา-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการเรียนรู้-144-18
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการออทิสติก-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนพิการทั้งหมด-199-28
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการมองเห็น-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการได้ยิน--1-1
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางสติปัญญา-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการเรียนรู้-198-27
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการออทิสติก-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนพิการทั้งหมด-37-10
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการมองเห็น-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการได้ยิน-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางสติปัญญา-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการเรียนรู้-26-8
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพูดและภาษา-11-2
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการออทิสติก-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนพิการทั้งหมด-3313-46
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการมองเห็น-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการได้ยิน-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการเรียนรู้-3012-42
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการออทิสติก-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนพิการทั้งหมด-138-21
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการมองเห็น-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการได้ยิน-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางสติปัญญา--1-1
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการเรียนรู้-136-19
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการออทิสติก-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนพิการทั้งหมด-164-20
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการมองเห็น-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการได้ยิน-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางสติปัญญา-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการเรียนรู้-164-20
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการออทิสติก-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการมองเห็น-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการได้ยิน-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางสติปัญญา-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการเรียนรู้-10--10
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการออทิสติก-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการมองเห็น-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการได้ยิน-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางสติปัญญา-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการเรียนรู้-3--3
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการออทิสติก-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำนักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำความพิการทางการมองเห็น-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำความพิการทางการได้ยิน-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำความพิการทางสติปัญญา-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำความพิการทางการเรียนรู้-11--11
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำความพิการทางการออทิสติก-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำความพิการทางการมองเห็น-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำความพิการทางการได้ยิน-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำความพิการทางการเรียนรู้-3--3
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำความพิการทางการพูดและภาษา-2--2
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำความพิการทางการออทิสติก-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำความพิการทางการมองเห็น-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำความพิการทางการได้ยิน-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำความพิการทางสติปัญญา-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำความพิการทางการเรียนรู้-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำความพิการทางการออทิสติก-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำนักเรียนพิการทั้งหมด-5620-76
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำความพิการทางการมองเห็น-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำความพิการทางการได้ยิน-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำความพิการทางการเรียนรู้-5419-73
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำความพิการทางการออทิสติก-1--1
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำนักเรียนพิการทั้งหมด-3314-47
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำความพิการทางการมองเห็น-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำความพิการทางการได้ยิน-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำความพิการทางสติปัญญา-3--3
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำความพิการทางการเรียนรู้-2914-43
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำความพิการทางการออทิสติก-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำนักเรียนพิการทั้งหมด13217-50
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำความพิการทางการมองเห็น-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำความพิการทางการได้ยิน--1-1
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำความพิการทางสติปัญญา-22-4
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำความพิการร่างกายและสุขภาพ11--2
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำความพิการทางการเรียนรู้-2814-42
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำความพิการทางการออทิสติก-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำนักเรียนพิการทั้งหมด-2416-40
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำความพิการทางการมองเห็น-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำความพิการทางการได้ยิน-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำความพิการทางการเรียนรู้-2116-37
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำความพิการทางการออทิสติก-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำนักเรียนพิการทั้งหมด-2816-44
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำความพิการทางการมองเห็น-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำความพิการทางการได้ยิน-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำความพิการทางสติปัญญา-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำความพิการทางการเรียนรู้-2716-43
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำความพิการทางการออทิสติก-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำนักเรียนพิการทั้งหมด-195-24
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำความพิการทางการมองเห็น-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำความพิการทางการได้ยิน-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำความพิการทางสติปัญญา-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำความพิการทางการเรียนรู้-154-19
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำความพิการทางการออทิสติก-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-31-4
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำความพิการทางการมองเห็น-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำความพิการทางการได้ยิน-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำความพิการทางสติปัญญา-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำความพิการทางการออทิสติก-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการมองเห็น-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการได้ยิน-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางสติปัญญา-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการเรียนรู้-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการออทิสติก-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการมองเห็น-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการได้ยิน-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางสติปัญญา-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการออทิสติก-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการมองเห็น-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการได้ยิน-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางสติปัญญา-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการเรียนรู้-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการออทิสติก-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการมองเห็น-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการได้ยิน-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางสติปัญญา-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการเรียนรู้-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการออทิสติก-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการมองเห็น-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการได้ยิน-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการเรียนรู้-3--3
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการออทิสติก-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการมองเห็น-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการได้ยิน-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางสติปัญญา-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการออทิสติก-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-52-7
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการมองเห็น-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการได้ยิน-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางสติปัญญา-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการเรียนรู้-52-7
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการออทิสติก-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-1615-31
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการมองเห็น-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการได้ยิน-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางสติปัญญา-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการเรียนรู้-1615-31
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการออทิสติก-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-143-17
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการมองเห็น-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการได้ยิน-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางสติปัญญา-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการเรียนรู้-133-16
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการออทิสติก-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์อื่นๆ-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-28--28
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการมองเห็น-1--1
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-24--24
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์อื่นๆ-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองความพิการทางการเรียนรู้-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองนักเรียนพิการทั้งหมด-22-4
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองความพิการทางการเรียนรู้-22-4
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองความพิการทางการเรียนรู้-4--4
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองความพิการทางการเรียนรู้-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองความพิการทางการเรียนรู้-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองความพิการทางการเรียนรู้-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองความพิการทางการได้ยิน-1--1
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองนักเรียนพิการทั้งหมด-177-24
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองความพิการทางการเรียนรู้-157-22
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองความพิการทางการมองเห็น-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองความพิการทางการได้ยิน-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองความพิการทางสติปัญญา-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองความพิการทางการออทิสติก-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางสติปัญญา-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์อื่นๆ-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-167-23
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-157-22
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์อื่นๆ-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-2616-42
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-2511-36
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน--5-5
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์อื่นๆ-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนพิการทั้งหมด-87-15
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการมองเห็น-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการได้ยิน-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการเรียนรู้-77-14
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการออทิสติก-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์อื่นๆ-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินนักเรียนพิการทั้งหมด-1311-24
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการมองเห็น-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการได้ยิน-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินความพิการทางสติปัญญา-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการเรียนรู้-1311-24
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการออทิสติก-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินอื่นๆ-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการมองเห็น-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการได้ยิน-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางสติปัญญา-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการเรียนรู้-3--3
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการออทิสติก-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินอื่นๆ-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการมองเห็น-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการได้ยิน-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางสติปัญญา-6--6
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการเรียนรู้-13--13
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการออทิสติก-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินอื่นๆ-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการมองเห็น-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการได้ยิน-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางสติปัญญา-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการเรียนรู้-9--9
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการออทิสติก-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินอื่นๆ-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการมองเห็น-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการได้ยิน-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการเรียนรู้-3--3
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการออทิสติก-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินอื่นๆ-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการมองเห็น-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการได้ยิน-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางสติปัญญา-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการเรียนรู้-6--6
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการออทิสติก-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินอื่นๆ-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการมองเห็น-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการได้ยิน-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางสติปัญญา-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการเรียนรู้-6--6
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการออทิสติก-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินอื่นๆ-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการมองเห็น-1--1
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการได้ยิน-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางสติปัญญา-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการเรียนรู้-13--13
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการออทิสติก-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณอื่นๆ-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการมองเห็น-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการได้ยิน-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางสติปัญญา-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการเรียนรู้-7--7
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพูดและภาษา-2--2
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการออทิสติก-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณอื่นๆ-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนพิการทั้งหมด-1916-35
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการมองเห็น-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการได้ยิน-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการเรียนรู้-1816-34
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการออทิสติก-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณอื่นๆ-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการมองเห็น-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการได้ยิน-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางสติปัญญา-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการเรียนรู้-3--3
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการออทิสติก-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณอื่นๆ-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนพิการทั้งหมด-163-19
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการมองเห็น-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการได้ยิน-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางสติปัญญา-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-2
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการเรียนรู้-132-15
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการออทิสติก-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณอื่นๆ-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนพิการทั้งหมด-118-19
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการมองเห็น-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการได้ยิน-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางสติปัญญา-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการเรียนรู้-118-19
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการออทิสติก-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณอื่นๆ-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการมองเห็น-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการได้ยิน-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางสติปัญญา-4--4
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการเรียนรู้-5--5
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการออทิสติก-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณอื่นๆ-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการมองเห็น-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการได้ยิน-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการเรียนรู้-11--11
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการออทิสติก-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณอื่นๆ-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนพิการทั้งหมด-24--24
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการมองเห็น-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการได้ยิน-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางสติปัญญา-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการเรียนรู้-24--24
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการออทิสติก-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณอื่นๆ-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด-40--40
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-40--40
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-2--2
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-2--2
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-8--8
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด-259-34
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-259-34
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด1225-28
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-215-26
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา1---1
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด11--2
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา11--2
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-9--9
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-7--7
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนพิการทั้งหมด-257-32
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการมองเห็น-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการได้ยิน-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางสติปัญญา-1--1
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการเรียนรู้-247-31
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการออทิสติก-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงอื่นๆ-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนพิการทั้งหมด-67-13
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการมองเห็น-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการได้ยิน-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางสติปัญญา-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการเรียนรู้-67-13
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการออทิสติก-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอื่นๆ-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการมองเห็น-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการได้ยิน-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางสติปัญญา-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการเรียนรู้-15--15
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการออทิสติก-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอื่นๆ-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการมองเห็น-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการได้ยิน-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางสติปัญญา-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการเรียนรู้-1--1
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการออทิสติก-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอื่นๆ----<