จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,2224,417802-6,441
เดินเท้า4218178-301
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9372,996504-4,437
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2431,230217-1,690
จักรยานยืมเรียน-103-13
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38--11
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36--9
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.129--21
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-1--1
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ106--16
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38--11
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.83--11
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ83--11
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.424--28
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ418--22
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.33--6
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32--5
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-99-18
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า--1-1
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-34-7
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-64-10
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3258--90
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองเดินเท้า1---1
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3142--73
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16--16
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองเดินเท้า-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.711--18
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเดินเท้า-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ710--17
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองเดินเท้า-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.520--25
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ519--24
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43133-68
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42717-48
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-416-20
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.138-12
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ137-11
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.617--23
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ616--22
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1020--30
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเดินเท้า-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1018--28
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองเดินเท้า-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.57--12
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองเดินเท้า-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ55--10
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.119--20
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองเดินเท้า-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19--19
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.57719--776
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองเดินเท้า-9--9
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ30355--385
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27355--382
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1225--37
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองเดินเท้า-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1225--37
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.91310-32
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองเดินเท้า-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9137-29
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.117--18
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองเดินเท้า-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ117--18
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองจักรยานยืมเรียน-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองข้อมูลผิดปกติ-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2636--62
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า1---1
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2535--60
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1024--34
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1024--34
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-18--18
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16--16
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-224-26
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22-22
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9198-36
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9176-32
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32120-44
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามเดินเท้า-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ338-14
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1111-22
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามจักรยานยืมเรียน-71-8
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.158-14
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามเดินเท้า-1--1
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ133-7
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-6
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามจักรยานยืมเรียน-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-77-14
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามเดินเท้า-1--1
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-57-12
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามจักรยานยืมเรียน-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามเดินเท้า-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามจักรยานยืมเรียน-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1423--37
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามเดินเท้า-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1423--37
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามจักรยานยืมเรียน-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามเดินเท้า-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามจักรยานยืมเรียน-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1012--22
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์เดินเท้า1---1
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ911--20
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์จักรยานยืมเรียน-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.525--30
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์เดินเท้า-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ525--30
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์จักรยานยืมเรียน-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์เดินเท้า-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์จักรยานยืมเรียน-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10822-40
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามเดินเท้า--1-1
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10819-37
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามจักรยานยืมเรียน-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามเดินเท้า-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามจักรยานยืมเรียน-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52--7
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามเดินเท้า-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41--5
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามจักรยานยืมเรียน-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11--11
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามเดินเท้า-4--4
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามจักรยานยืมเรียน-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามข้อมูลผิดปกติ-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126318-93
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ115614-81
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ174-12
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.248846-158
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเดินเท้า-2--2
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ236030-113
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12616-43
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองจักรยานยืมเรียน-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.915--24
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์เดินเท้า-1--1
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ914--23
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์จักรยานยืมเรียน-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์เดินเท้า-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์จักรยานยืมเรียน-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์เดินเท้า-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์จักรยานยืมเรียน-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54--9
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์เดินเท้า-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ54--9
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์จักรยานยืมเรียน-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.143-8
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์เดินเท้า--1-1
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141-6
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์จักรยานยืมเรียน-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์เดินเท้า-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์จักรยานยืมเรียน-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์เดินเท้า-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์จักรยานยืมเรียน-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13212-45
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-116-17
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1216-28
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.613--19
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ613--19
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศเดินเท้า-3--3
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศจักรยานยืมเรียน-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศข้อมูลผิดปกติ-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-14-5
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13-4
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-56-11
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-24-6
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-32-5
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54--9
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ54--9
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า-1--1
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า-1--1
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า-1--1
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.213-6
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า--3-3
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.862-16
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเดินเท้า-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ851-14
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นจักรยานยืมเรียน-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-43-7
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเดินเท้า--1-1
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-6
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นจักรยานยืมเรียน-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.173-11
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเดินเท้า-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-61-7
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112-4
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นจักรยานยืมเรียน-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41--5
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า-1--1
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4---4
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2147--149
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเดินเท้า-5--5
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ262--64
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-80--80
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1530--45
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเดินเท้า-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1527--42
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52--7
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเดินเท้า-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52--7
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นจักรยานยืมเรียน-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.152-8
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเดินเท้า--1-1
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141-6
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นจักรยานยืมเรียน-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314--17
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเดินเท้า-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ314--17
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นจักรยานยืมเรียน-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นข้อมูลผิดปกติ-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17176-40
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า-1--1
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17165-38
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า1---1
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-62-8
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังเดินเท้า-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-62-8
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังจักรยานยืมเรียน-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังข้อมูลผิดปกติ-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1-1-2
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า--1-1
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.154--19
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า101--11
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเดินเท้า-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยจักรยานยืมเรียน-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยข้อมูลผิดปกติ-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-31-4
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเดินเท้า-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.424514-101
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเดินเท้า1-4-5
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ40449-93
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-3
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3235-31
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเดินเท้า-12-3
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3212-26
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.257--59
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเดินเท้า-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ152--53
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.436-13
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายเดินเท้า-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ434-11
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายจักรยานยืมเรียน-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19--10
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายเดินเท้า-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายจักรยานยืมเรียน-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายเดินเท้า-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายจักรยานยืมเรียน-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายเดินเท้า-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายจักรยานยืมเรียน-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.71--8
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงเดินเท้า-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ71--8
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงจักรยานยืมเรียน-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงเดินเท้า-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงจักรยานยืมเรียน-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--2-2
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงเดินเท้า-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงจักรยานยืมเรียน-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงเดินเท้า-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงจักรยานยืมเรียน-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.74126-74
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงเดินเท้า-11-2
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3617-53
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ748-19
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงจักรยานยืมเรียน-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงเดินเท้า-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงจักรยานยืมเรียน-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.114-6
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงเดินเท้า-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-4-5
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงจักรยานยืมเรียน-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.53--8
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงเดินเท้า-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53--8
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงจักรยานยืมเรียน-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงเดินเท้า-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงจักรยานยืมเรียน-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27--9
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงเดินเท้า-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27--9
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงจักรยานยืมเรียน-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงข้อมูลผิดปกติ-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.210691--901
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายเดินเท้า29--11
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ92246--338
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ116435--551
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายจักรยานยืมเรียน-1--1
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายเดินเท้า-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายจักรยานยืมเรียน-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายข้อมูลผิดปกติ-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.167031-117
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่เดินเท้า-22-4
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ156523-103
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ136-10
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่จักรยานยืมเรียน-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่เดินเท้า-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่จักรยานยืมเรียน-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่เดินเท้า-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่จักรยานยืมเรียน-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1-1
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่เดินเท้า-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่จักรยานยืมเรียน-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43--7
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่เดินเท้า-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่จักรยานยืมเรียน-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19--10
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่เดินเท้า-2--2
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่จักรยานยืมเรียน-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-14-5
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่เดินเท้า--2-2
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่จักรยานยืมเรียน-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.615--21
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่เดินเท้า-1--1
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ612--18
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่จักรยานยืมเรียน-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1163-20
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่เดินเท้า-1--1
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1152-18
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่จักรยานยืมเรียน-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ข้อมูลผิดปกติ-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41138-125
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงเดินเท้า-21-3
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41084-116
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-33-6
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงจักรยานยืมเรียน-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงเดินเท้า-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงจักรยานยืมเรียน-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4237-34
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงเดินเท้า-11-2
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4224-30
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงจักรยานยืมเรียน-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27--9
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงเดินเท้า-1--1
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงจักรยานยืมเรียน-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.514-10
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงเดินเท้า2-1-3
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ311-5
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงจักรยานยืมเรียน-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2204-26
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงเดินเท้า-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1192-22
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112-4
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงจักรยานยืมเรียน-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-21-3
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงเดินเท้า-1--1
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงจักรยานยืมเรียน-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121-4
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงเดินเท้า-2--2
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงจักรยานยืมเรียน-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-16--16
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงเดินเท้า-14--14
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงจักรยานยืมเรียน-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงข้อมูลผิดปกติ-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19-10
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเดินเท้า--7-7
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญจักรยานยืมเรียน-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145-10
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเดินเท้า--1-1
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ133-7
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญจักรยานยืมเรียน-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111213-36
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญเดินเท้า-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111211-34
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญจักรยานยืมเรียน-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32510-38
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเดินเท้า1-2-3
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2244-30
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-5
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญจักรยานยืมเรียน-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126-9
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญเดินเท้า--1-1
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ125-8
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญจักรยานยืมเรียน-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.131-5
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญเดินเท้า-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ131-5
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญจักรยานยืมเรียน-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญเดินเท้า-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญจักรยานยืมเรียน-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญเดินเท้า-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญจักรยานยืมเรียน-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญข้อมูลผิดปกติ-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำเดินเท้า-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำจักรยานยืมเรียน-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำเดินเท้า-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำจักรยานยืมเรียน-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำเดินเท้า-1--1
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำจักรยานยืมเรียน-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.184730-95
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำเดินเท้า--3-3
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ184422-84
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-35-8
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำจักรยานยืมเรียน-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2134-19
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำเดินเท้า-81-9
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ251-8
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำจักรยานยืมเรียน-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.326836-136
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำเดินเท้า--1-1
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ266024-110
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6811-25
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำจักรยานยืมเรียน-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำเดินเท้า-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำจักรยานยืมเรียน-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.343-10
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำเดินเท้า-1--1
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32--5
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13-4
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำจักรยานยืมเรียน-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13010-41
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำเดินเท้า-155-20
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1103-14
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-52-7
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำจักรยานยืมเรียน-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำเดินเท้า-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำจักรยานยืมเรียน-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำข้อมูลผิดปกติ-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยเดินเท้า-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยจักรยานยืมเรียน-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยเดินเท้า-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยจักรยานยืมเรียน-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยเดินเท้า-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยจักรยานยืมเรียน-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15673-85
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยเดินเท้า-72-9
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1591-61
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14---14
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยจักรยานยืมเรียน-1--1
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยเดินเท้า-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยจักรยานยืมเรียน-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยเดินเท้า-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยจักรยานยืมเรียน-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-21-3
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยเดินเท้า-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยจักรยานยืมเรียน-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-56-11
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยเดินเท้า-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-6
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-5
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยจักรยานยืมเรียน-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.366929-134
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยเดินเท้า2-1-3
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ326827-127
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211-4
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยจักรยานยืมเรียน-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยข้อมูลผิดปกติ-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10123-25
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์เดินเท้า-1--1
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ983-20
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์จักรยานยืมเรียน-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.93203--296
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์เดินเท้า7---7
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ68169--237
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1834--52
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์จักรยานยืมเรียน-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1237-31
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองเดินเท้า-1--1
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1142-17
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-85-13
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองจักรยานยืมเรียน-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-326-29
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองเดินเท้า-2--2
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-126-27
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองจักรยานยืมเรียน-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองเดินเท้า-1--1
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองจักรยานยืมเรียน-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองเดินเท้า-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองจักรยานยืมเรียน-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11-2
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองเดินเท้า-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองจักรยานยืมเรียน-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองเดินเท้า-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองจักรยานยืมเรียน-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองเดินเท้า-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองจักรยานยืมเรียน-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-41-5
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองเดินเท้า-21-3
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองจักรยานยืมเรียน-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองเดินเท้า-1--1
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองจักรยานยืมเรียน-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองข้อมูลผิดปกติ-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22--4
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์เดินเท้า-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์จักรยานยืมเรียน-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.658-19
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์เดินเท้า--1-1
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ445-13
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ212-5
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์จักรยานยืมเรียน-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38--11
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์เดินเท้า-2--2
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36--9
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์จักรยานยืมเรียน-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11526-42
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์เดินเท้า--4-4
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11218-31
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-34-7
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์จักรยานยืมเรียน-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินเดินเท้า-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินจักรยานยืมเรียน-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินเดินเท้า-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินจักรยานยืมเรียน-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินเดินเท้า-2--2
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินจักรยานยืมเรียน-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินเดินเท้า-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินจักรยานยืมเรียน-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.125--17
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินเดินเท้า121--13
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินจักรยานยืมเรียน-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินเดินเท้า-1--1
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินจักรยานยืมเรียน-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินเดินเท้า-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินจักรยานยืมเรียน-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินข้อมูลผิดปกติ-----
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินอายุนอกเกณฑ์-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.518--23
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณเดินเท้า-1--1
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ58--13
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณจักรยานยืมเรียน-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณเดินเท้า-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณจักรยานยืมเรียน-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.103415-59
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณเดินเท้า--2-2
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10318-49
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-35-8
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณจักรยานยืมเรียน-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.317--20
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณเดินเท้า112--13
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณจักรยานยืมเรียน-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111612-39
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณเดินเท้า-411-15
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1111--22
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณจักรยานยืมเรียน-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2247-33
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณเดินเท้า-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2215-28
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-32-5
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณจักรยานยืมเรียน-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณเดินเท้า-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณจักรยานยืมเรียน-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.818--26
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณเดินเท้า-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ817--25
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณจักรยานยืมเรียน-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21157--178
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณเดินเท้า-2--2
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21137--158
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-18--18
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณจักรยานยืมเรียน-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณข้อมูลผิดปกติ-----
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณอายุนอกเกณฑ์-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.269--71
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ264--66
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-2--2
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-23--23
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-14--14
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.59--14
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ59--14
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2623-31
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า--1-1
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2622-30
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11154-66
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-12-3
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1642-49
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-410-14
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111--12
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-2--2
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19--10
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2931--60
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-7--7
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2823--51
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.133317-63
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงเดินเท้า-41-5
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12247-43
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ159-15
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงจักรยานยืมเรียน-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงข้อมูลผิดปกติ-----
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงโนนดินแดงอายุนอกเกณฑ์-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-182-20
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า-6--6
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-121-13
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1518--33
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1518--33
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51--6
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51--6
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า-----
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน-----
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030202 บ้านดอนไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37757-119
31030202 บ้านดอนไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า-92-11
31030202 บ้านดอนไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23612-86
31030202 บ้านดอนไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1452-21
31030202 บ้านดอนไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน--1-1
31030202 บ้านดอนไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030202 บ้านดอนไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030203 บ้านบัวตะเคียนเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
31030203 บ้านบัวตะเคียนเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า-----
31030203 บ้านบัวตะเคียนเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
31030203 บ้านบัวตะเคียนเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030203 บ้านบัวตะเคียนเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน-----
31030203 บ้านบัวตะเคียนเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030203 บ้านบัวตะเคียนเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.220--22
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า-----
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ220--22
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน-----
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030205 บ้านถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
31030205 บ้านถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเดินเท้า-----
31030205 บ้านถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
31030205 บ้านถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030205 บ้านถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030205 บ้านถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030205 บ้านถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2416-22
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเดินเท้า-----
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2413-19
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาจักรยานยืมเรียน--1-1
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.338--41
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเดินเท้า-----
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ234--36
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030208 บ้านยายคำเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
31030208 บ้านยายคำเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเดินเท้า-----
31030208 บ้านยายคำเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030208 บ้านยายคำเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030208 บ้านยายคำเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาจักรยานยืมเรียน-1--1
31030208 บ้านยายคำเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030208 บ้านยายคำเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030209 วัดสุขสำราญเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
31030209 วัดสุขสำราญเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเดินเท้า-----
31030209 วัดสุขสำราญเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
31030209 วัดสุขสำราญเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030209 วัดสุขสำราญเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030209 วัดสุขสำราญเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030209 วัดสุขสำราญเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.574-16
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเดินเท้า--1-1
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ563-14
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030211 บ้านโนนศิลาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
31030211 บ้านโนนศิลาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเดินเท้า-----
31030211 บ้านโนนศิลาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030211 บ้านโนนศิลาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030211 บ้านโนนศิลาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030211 บ้านโนนศิลาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030211 บ้านโนนศิลาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030212 บ้านโนนทองเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
31030212 บ้านโนนทองเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเดินเท้า-----
31030212 บ้านโนนทองเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030212 บ้านโนนทองเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030212 บ้านโนนทองเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาจักรยานยืมเรียน-----
31030212 บ้านโนนทองเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาข้อมูลผิดปกติ-----
31030212 บ้านโนนทองเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030213 บ้านเขว้าเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
31030213 บ้านเขว้าเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า-----
31030213 บ้านเขว้าเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
31030213 บ้านเขว้าเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030213 บ้านเขว้าเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน-----
31030213 บ้านเขว้าเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030213 บ้านเขว้าเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030214 บ้านโคกยางเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.53425-64
31030214 บ้านโคกยางเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า--5-5
31030214 บ้านโคกยางเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53115-51
31030214 บ้านโคกยางเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-35-8
31030214 บ้านโคกยางเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน-----
31030214 บ้านโคกยางเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030214 บ้านโคกยางเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.618--24
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า-----
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ617--23
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน-----
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501"เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501"เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเดินเท้า-----
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501"เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501"เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501"เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งจักรยานยืมเรียน-----
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501"เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งข้อมูลผิดปกติ-----
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501"เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้งอายุนอกเกณฑ์-----


77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]