แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
31030001 โรงเรียนวัดก้านเหลือง ก้านเหลืองนางรอง
31030002 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน ก้านเหลืองนางรอง
31030003 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว ก้านเหลืองนางรอง
31030004 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ก้านเหลืองนางรอง
31030005 โรงเรียนบ้านเสลา ชุมแสงนางรอง
31030006 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ชุมแสงนางรอง
31030007 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า ชุมแสงนางรอง
31030008 โรงเรียนบ้านถนนหัก ถนนหักนางรอง
31030009 โรงเรียนบ้านสวายสอ ถนนหักนางรอง
31030010 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) ถนนหักนางรอง
31030012 โรงเรียนบ้านตลาดแย้ ถนนหักนางรอง
31030013 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา ทรัพย์พระยานางรอง
31030014 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง ทรัพย์พระยานางรอง
31030015 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี ทรัพย์พระยานางรอง
31030016 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ ทรัพย์พระยานางรอง
31030017 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) ทุ่งแสงทองนางรอง
31030018 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งแสงทองนางรอง
31030019 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางรองนางรอง
31030020 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด นางรองนางรอง
31030021 โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 นางรองนางรอง
31030022 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร นางรองนางรอง
31030023 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรองนางรอง
31030024 โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางรองนางรอง
31030025 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) นางรองนางรอง
31030026 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางรองนางรอง
31030027 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) บ้านสิงห์นางรอง
31030028 โรงเรียนบ้านหนองกง บ้านสิงห์นางรอง
31030029 โรงเรียนบ้านหนองยาง ลำไทรโยงนางรอง
31030030 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) ลำไทรโยงนางรอง
31030031 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ลำไทรโยงนางรอง
31030032 โรงเรียนวัดน้ำไหล สะเดานางรอง
31030033 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สะเดานางรอง
31030034 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ สะเดานางรอง
31030035 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) สะเดานางรอง
31030036 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สะเดานางรอง
31030037 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สะเดานางรอง
31030038 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ หนองกงนางรอง
31030039 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) หนองกงนางรอง
31030040 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองกงนางรอง
31030041 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) หนองไทรนางรอง
31030042 โรงเรียนบ้านนิคมเขต หนองไทรนางรอง
31030043 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) หนองไทรนางรอง
31030044 โรงเรียนบ้านหนองกราด หนองไทรนางรอง
31030045 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า หนองโบสถ์นางรอง
31030046 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หนองโบสถ์นางรอง
31030047 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม หนองโบสถ์นางรอง
31030048 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ์นางรอง
31030049 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) หนองยายพิมพ์นางรอง
31030050 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด หนองยายพิมพ์นางรอง
31030052 โรงเรียนบ้านโคกตะโก หนองโสนนางรอง
31030053 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) หนองโสนนางรอง
31030054 โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองโสนนางรอง
31030055 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) หนองโสนนางรอง
31030056 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) หัวถนนนางรอง
31030057 โรงเรียนบ้านวังกระโดน หัวถนนนางรอง
31030058 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ หัวถนนนางรอง
31030059 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่างหนองกี่
31030060 โรงเรียนบ้านโคกลอย โคกสว่างหนองกี่
31030061 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง โคกสว่างหนองกี่
31030062 โรงเรียนบ้านโนนพะไล โคกสว่างหนองกี่
31030063 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน โคกสูงหนองกี่
31030064 โรงเรียนบ้านหนองหว้า โคกสูงหนองกี่
31030065 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน โคกสูงหนองกี่
31030066 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด โคกสูงหนองกี่
31030067 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ โคกสูงหนองกี่
31030068 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะรางหนองกี่
31030069 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ดอนอะรางหนองกี่
31030070 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะรางหนองกี่
31030071 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย ท่าโพธิ์ชัยหนองกี่
31030072 โรงเรียนบ้านหนองกราด ท่าโพธิ์ชัยหนองกี่
31030073 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี ท่าโพธิ์ชัยหนองกี่
31030074 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู ท่าโพธิ์ชัยหนองกี่
31030075 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา ท่าโพธิ์ชัยหนองกี่
31030076 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนาหนองกี่
31030077 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ ทุ่งกระตาดพัฒนาหนองกี่
31030078 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ทุ่งกระเต็นหนองกี่
31030079 โรงเรียนบ้านสระขุด ทุ่งกระเต็นหนองกี่
31030080 โรงเรียนไตรคาม ทุ่งกระเต็นหนองกี่
31030081 โรงเรียนบ้านบุกระสัง บุกระสังหนองกี่
31030082 โรงเรียนบ้านหนองมัน บุกระสังหนองกี่
31030083 โรงเรียนบ้านสระสะแก บุกระสังหนองกี่
31030084 โรงเรียนบ้านสระขาม เมืองไผ่หนองกี่
31030085 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย เมืองไผ่หนองกี่
31030086 โรงเรียนบ้านหนองม่วง เมืองไผ่หนองกี่
31030087 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เมืองไผ่หนองกี่
31030088 โรงเรียนบ้านนาจาน เมืองไผ่หนองกี่
31030089 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา เมืองไผ่หนองกี่
31030090 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท เย้ยปราสาทหนองกี่
31030091 โรงเรียนบ้านขามน้อย เย้ยปราสาทหนองกี่
31030092 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ เย้ยปราสาทหนองกี่
31030093 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี หนองกี่หนองกี่
31030094 โรงเรียนบ้านหนองหมี โคกว่านละหานทราย
31030095 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน โคกว่านละหานทราย
31030096 โรงเรียนบ้านสมจิต โคกว่านละหานทราย
31030097 โรงเรียนบ้านหนองถนน โคกว่านละหานทราย
31030098 โรงเรียนบ้านโคกขาม ตาจงละหานทราย
31030099 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ตาจงละหานทราย
31030100 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ตาจงละหานทราย
31030101 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ ตาจงละหานทราย
31030102 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ตาจงละหานทราย
31030103 โรงเรียนบ้านบุ ตาจงละหานทราย
31030104 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม ตาจงละหานทราย
31030105 โรงเรียนบ้านหนองยาง ตาจงละหานทราย
31030106 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา ตาจงละหานทราย
31030107 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ ตาจงละหานทราย
31030108 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ละหานทรายละหานทราย
31030109 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย ละหานทรายละหานทราย
31030110 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำโรงใหม่ละหานทราย
31030111 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง สำโรงใหม่ละหานทราย
31030112 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง สำโรงใหม่ละหานทราย
31030113 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำโรงใหม่ละหานทราย
31030114 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า สำโรงใหม่ละหานทราย
31030115 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม หนองตะครองละหานทราย
31030116 โรงเรียนบ้านตากอง หนองตะครองละหานทราย
31030117 โรงเรียนบ้านหนองกราด หนองตะครองละหานทราย
31030118 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองตะครองละหานทราย
31030119 โรงเรียนบ้านปากช่อง หนองแวงละหานทราย
31030120 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวงละหานทราย
31030121 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) หนองแวงละหานทราย
31030122 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หนองแวงละหานทราย
31030123 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองแวงละหานทราย
31030124 โรงเรียนบ้านบาระแนะ หนองแวงละหานทราย
31030125 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน หนองแวงละหานทราย
31030126 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย หนองแวงละหานทราย
31030127 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล หนองแวงละหานทราย
31030128 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา โคกมะม่วงปะคำ
31030129 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา โคกมะม่วงปะคำ
31030130 โรงเรียนบ้านหินโคน โคกมะม่วงปะคำ
31030131 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา โคกมะม่วงปะคำ
31030132 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) โคกมะม่วงปะคำ
31030133 โรงเรียนบ้านโคกลอย ไทยเจริญปะคำ
31030134 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ไทยเจริญปะคำ
31030135 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ไทยเจริญปะคำ
31030136 โรงเรียนบ้านกองพระทราย ปะคำปะคำ
31030137 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว ปะคำปะคำ
31030138 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ ปะคำปะคำ
31030139 โรงเรียนอนุบาลปะคำ ปะคำปะคำ
31030140 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หนองบัวปะคำ
31030141 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม หนองบัวปะคำ
31030142 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หูทำนบปะคำ
31030143 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง หูทำนบปะคำ
31030144 โรงเรียนบ้านหูทำนบ หูทำนบปะคำ
31030145 โรงเรียนบ้านหนองต้อ หูทำนบปะคำ
31030146 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคีหนองหงส์
31030147 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี ไทยสามัคคีหนองหงส์
31030148 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ไทยสามัคคีหนองหงส์
31030149 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง ไทยสามัคคีหนองหงส์
31030150 โรงเรียนบ้านชุมแสง ไทยสามัคคีหนองหงส์
31030151 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝ้ายหนองหงส์
31030152 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท เมืองฝ้ายหนองหงส์
31030153 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู เมืองฝ้ายหนองหงส์
31030154 โรงเรียนบ้านฝ้าย เมืองฝ้ายหนองหงส์
31030155 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สระแก้วหนองหงส์
31030156 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สระแก้วหนองหงส์
31030157 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร สระทองหนองหงส์
31030158 โรงเรียนบ้านหนองโคลน สระทองหนองหงส์
31030159 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ เสาเดียวหนองหงส์
31030160 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เสาเดียวหนองหงส์
31030161 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี เสาเดียวหนองหงส์
31030162 โรงเรียนบ้านหนองกก เสาเดียวหนองหงส์
31030163 โรงเรียนบ้านไทรออ เสาเดียวหนองหงส์
31030164 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ เสาเดียวหนองหงส์
31030165 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม เสาเดียวหนองหงส์
31030166 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง หนองชัยศรีหนองหงส์
31030167 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง หนองชัยศรีหนองหงส์
31030168 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย หนองชัยศรีหนองหงส์
31030169 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ หนองชัยศรีหนองหงส์
31030170 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา" ห้วยหินหนองหงส์
31030171 โรงเรียนวัดห้วยหิน ห้วยหินหนองหงส์
31030172 โรงเรียนบ้านหนองเพชร ห้วยหินหนองหงส์
31030173 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ห้วยหินหนองหงส์
31030174 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ห้วยหินหนองหงส์
31030175 โรงเรียนบ้านสำราญ ห้วยหินหนองหงส์
31030176 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา ห้วยหินหนองหงส์
31030177 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว โกรกแก้วโนนสุวรรณ
31030178 โรงเรียนวราวัฒนา โกรกแก้วโนนสุวรรณ
31030179 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ ดงอีจานโนนสุวรรณ
31030180 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ดงอีจานโนนสุวรรณ
31030181 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ ดงอีจานโนนสุวรรณ
31030182 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ทุ่งจังหันโนนสุวรรณ
31030183 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ โนนสุวรรณโนนสุวรรณ
31030184 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี โนนสุวรรณโนนสุวรรณ
31030185 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณโนนสุวรรณ
31030186 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดงโนนดินแดง
31030187 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ โนนดินแดงโนนดินแดง
31030188 โรงเรียนบ้านซับคะนิง โนนดินแดงโนนดินแดง
31030189 โรงเรียนบ้านคลองหิน ลำนางรองโนนดินแดง
31030190 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า ลำนางรองโนนดินแดง
31030191 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ลำนางรองโนนดินแดง
31030192 โรงเรียนบ้านลำนางรอง ลำนางรองโนนดินแดง
31030193 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ลำนางรองโนนดินแดง
31030194 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ลำนางรองโนนดินแดง
31030195 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน ส้มป่อยโนนดินแดง
31030196 โรงเรียนบ้านส้มป่อย ส้มป่อยโนนดินแดง
31030197 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี ส้มป่อยโนนดินแดง
31030198 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติ
31030199 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติ
31030200 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติ
31030201 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติ
31030202 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติ
31030203 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติ
31030204 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติ
31030205 โรงเรียนบ้านถาวร ถาวรเฉลิมพระเกียรติ
31030206 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) ถาวรเฉลิมพระเกียรติ
31030207 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา ถาวรเฉลิมพระเกียรติ
31030208 โรงเรียนบ้านยายคำ ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
31030209 โรงเรียนวัดสุขสำราญ ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
31030210 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
31030211 โรงเรียนบ้านโนนศิลา ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
31030212 โรงเรียนบ้านโนนทอง ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
31030213 โรงเรียนบ้านเขว้า อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติ
31030214 โรงเรียนบ้านโคกยาง อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติ
31030215 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก) อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติ
31030216 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติ
77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]