จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6,14421,6624,815-32,621
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง-----
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน6,13221,6394,811-32,582
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า382-13
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท9152-26
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด46129--175
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน46129--175
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3087--117
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน3087--117
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1147--58
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน1147--58
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2044--64
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน2044--64
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030004 บ้านหนองปรือนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2173--94
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน2173--94
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030005 บ้านเสลานางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3779--116
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน3779--116
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด347556-165
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน347556-165
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด64237--301
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองเด็กยากจน64234--298
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองกำพร้า-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3--3
31030008 บ้านถนนหักนางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด827--35
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองเด็กยากจน827--35
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองกำพร้า-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030009 บ้านสวายสอนางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด21121--142
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กยากจน21121--142
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองกำพร้า-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1425--39
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองเด็กยากจน1425--39
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองกำพร้า-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด751--58
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน751--58
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1459--73
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน1459--73
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3712363-223
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน3712263-222
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3610746-189
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน3610746-189
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3998--137
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน3998--137
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด34109--143
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน34109--143
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1773--90
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กยากจน1773--90
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองกำพร้า-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2763--90
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองเด็กยากจน2763--90
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองกำพร้า-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด54126--180
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองเด็กยากจน54126--180
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองกำพร้า-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3795--132
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองเด็กยากจน3795--132
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองกำพร้า-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1761,005--1,181
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองเด็กยากจน1761,005--1,181
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองอื่นๆ-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองกำพร้า-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองเมืองนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3984--123
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองเด็กยากจน3984--123
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองกำพร้า-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2510253-180
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองเด็กยากจน2510253-180
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองกำพร้า-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3683--119
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองเด็กเร่ร่อน-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองผลกระทบจากเอดส์-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองชนกลุ่มน้อย-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองเด็กยากจน3481--115
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองอื่นๆ-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองกำพร้า-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท22--4
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนครนางรองอายุนอกเกณฑ์-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด70206--276
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน70206--276
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด34125--159
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน34125--159
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030028 บ้านหนองกงนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1873--91
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน1873--91
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030029 บ้านหนองยางนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด279868-193
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน279868-193
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด258436-145
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน258436-145
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด289765-190
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามเด็กเร่ร่อน-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามผลกระทบจากเอดส์-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามชนกลุ่มน้อย-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามเด็กยากจน289765-190
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามกำพร้า-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด329465-191
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามเด็กเร่ร่อน-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามผลกระทบจากเอดส์-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามชนกลุ่มน้อย-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามเด็กยากจน319364-188
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามกำพร้า-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท111-3
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด259549-169
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามเด็กเร่ร่อน-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามผลกระทบจากเอดส์-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามชนกลุ่มน้อย-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามเด็กยากจน259549-169
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามกำพร้า-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด225--27
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามเด็กเร่ร่อน-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามผลกระทบจากเอดส์-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามชนกลุ่มน้อย-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามเด็กยากจน225--27
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามกำพร้า-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2684--110
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามเด็กเร่ร่อน-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามผลกระทบจากเอดส์-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามชนกลุ่มน้อย-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามเด็กยากจน2684--110
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามกำพร้า-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2352--75
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามเด็กเร่ร่อน-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามผลกระทบจากเอดส์-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามชนกลุ่มน้อย-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามเด็กยากจน2352--75
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามกำพร้า-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2548--73
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์เด็กเร่ร่อน-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ชนกลุ่มน้อย-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์เด็กยากจน2446--70
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์กำพร้า-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท12--3
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด43143--186
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กเร่ร่อน-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ชนกลุ่มน้อย-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กยากจน43143--186
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์กำพร้า-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25--25
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์เด็กเร่ร่อน-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ชนกลุ่มน้อย-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์เด็กยากจน-25--25
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์กำพร้า-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5616688-310
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามเด็กเร่ร่อน-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามผลกระทบจากเอดส์-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามชนกลุ่มน้อย-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามเด็กยากจน5616688-310
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามกำพร้า-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1244--56
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามเด็กเร่ร่อน-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามผลกระทบจากเอดส์-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามชนกลุ่มน้อย-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามเด็กยากจน1244--56
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามกำพร้า-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1043--53
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามเด็กเร่ร่อน-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามผลกระทบจากเอดส์-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามชนกลุ่มน้อย-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามเด็กยากจน1043--53
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามกำพร้า-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1531--46
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามเด็กเร่ร่อน-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามผลกระทบจากเอดส์-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามชนกลุ่มน้อย-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามเด็กยากจน1531--46
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามอื่นๆ-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามกำพร้า-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030044 บ้านหนองกราดนางรองสะเดาไทรงามอายุนอกเกณฑ์-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-21--21
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน-21--21
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2011450-184
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน2011450-184
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5020593-348
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กเร่ร่อน-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองชนกลุ่มน้อย-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กยากจน5020593-348
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอื่นๆ-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองกำพร้า-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองโบสถ์พระยาแสงทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3289--121
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์เด็กเร่ร่อน-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ชนกลุ่มน้อย-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์เด็กยากจน3289--121
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์กำพร้า-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2285--107
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กเร่ร่อน-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ชนกลุ่มน้อย-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กยากจน2285--107
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์กำพร้า-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด944--53
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์เด็กเร่ร่อน-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ชนกลุ่มน้อย-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์เด็กยากจน944--53
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์กำพร้า-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2780--107
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์เด็กเร่ร่อน-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ชนกลุ่มน้อย-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์เด็กยากจน2780--107
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์กำพร้า-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3310124-158
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กเร่ร่อน-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ชนกลุ่มน้อย-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กยากจน3310124-158
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์กำพร้า-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1777--94
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์เด็กเร่ร่อน-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ชนกลุ่มน้อย-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์เด็กยากจน1776--93
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์กำพร้า-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1579--94
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กเร่ร่อน-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ชนกลุ่มน้อย-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กยากจน1579--94
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์อื่นๆ-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์กำพร้า-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองยายพิมพ์อายุนอกเกณฑ์-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด528745-184
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน528745-184
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4776--123
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน4776--123
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1154--65
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศเด็กเร่ร่อน-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศผลกระทบจากเอดส์-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศชนกลุ่มน้อย-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศเด็กยากจน1154--65
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศอื่นๆ-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศกำพร้า-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองลุ่มลำมาศอายุนอกเกณฑ์-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด198637-142
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน198637-142
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด339949-181
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน339949-181
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2757--84
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน2757--84
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด524--29
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน524--29
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด140--41
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน140--41
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1140--51
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน1140--51
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1037--47
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน1037--47
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด206545-130
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน206545-130
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2381--104
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน2381--104
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด217366-241
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กเร่ร่อน-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นผลกระทบจากเอดส์-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นชนกลุ่มน้อย-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กยากจน117366-240
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นกำพร้า-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด298935-153
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กเร่ร่อน-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นผลกระทบจากเอดส์-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นชนกลุ่มน้อย-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กยากจน298935-153
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นกำพร้า-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2011134-165
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กเร่ร่อน-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นผลกระทบจากเอดส์-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นชนกลุ่มน้อย-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กยากจน2011134-165
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นกำพร้า-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1116--27
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน1116--27
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1336--49
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน1336--49
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด720--27
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน720--27
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2473--97
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน2473--97
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2742--69
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน2642--68
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า1---1
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3195--198
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กเร่ร่อน-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาผลกระทบจากเอดส์-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาชนกลุ่มน้อย-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กยากจน3195--198
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนากำพร้า-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด64238--302
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กเร่ร่อน-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาผลกระทบจากเอดส์-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาชนกลุ่มน้อย-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กยากจน64238--302
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนากำพร้า-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3658--94
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กเร่ร่อน-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นผลกระทบจากเอดส์-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นชนกลุ่มน้อย-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กยากจน3658--94
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นกำพร้า-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด229835-155
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กเร่ร่อน-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นผลกระทบจากเอดส์-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นชนกลุ่มน้อย-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กยากจน229835-155
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นกำพร้า-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2069--89
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กเร่ร่อน-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นผลกระทบจากเอดส์-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นชนกลุ่มน้อย-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กยากจน2069--89
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอื่นๆ-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นกำพร้า-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030080 ไตรคามหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็นอายุนอกเกณฑ์-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2310862-193
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน2310862-193
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1675--91
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน1675--91
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3911869-226
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กเร่ร่อน-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังผลกระทบจากเอดส์-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังชนกลุ่มน้อย-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กยากจน3911869-226
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังอื่นๆ-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังกำพร้า-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่สว่างสูงกระสังอายุนอกเกณฑ์-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6815770-295
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน6815770-295
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2974--103
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน2871--99
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า-1--1
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท12--3
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2342--65
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน2342--65
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3399--132
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน3399--132
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2466--90
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน2466--90
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1067--77
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กเร่ร่อน-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยผลกระทบจากเอดส์-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยชนกลุ่มน้อย-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กยากจน1067--77
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอื่นๆ-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยกำพร้า-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองโพธิ์ชัยอายุนอกเกณฑ์-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด328130-143
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กเร่ร่อน-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาผลกระทบจากเอดส์-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาชนกลุ่มน้อย-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กยากจน328130-143
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนากำพร้า-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6712964-260
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กเร่ร่อน-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาผลกระทบจากเอดส์-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาชนกลุ่มน้อย-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กยากจน6712964-260
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนากำพร้า-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4011555-210
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กเร่ร่อน-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาผลกระทบจากเอดส์-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาชนกลุ่มน้อย-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กยากจน4011555-210
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนากำพร้า-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด49117--166
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กเร่ร่อน-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาผลกระทบจากเอดส์-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาชนกลุ่มน้อย-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กยากจน49117--166
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอื่นๆ-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนากำพร้า-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนาอายุนอกเกณฑ์-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด409743-180
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายเด็กเร่ร่อน-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายผลกระทบจากเอดส์-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายชนกลุ่มน้อย-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายเด็กยากจน409743-180
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายกำพร้า-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3689--125
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายเด็กเร่ร่อน-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายผลกระทบจากเอดส์-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายชนกลุ่มน้อย-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายเด็กยากจน3689--125
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายกำพร้า-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1844--62
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายเด็กเร่ร่อน-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายผลกระทบจากเอดส์-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายชนกลุ่มน้อย-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายเด็กยากจน1844--62
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายกำพร้า-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1661--77
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายเด็กเร่ร่อน-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายผลกระทบจากเอดส์-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายชนกลุ่มน้อย-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายเด็กยากจน1661--77
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายกำพร้า-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1135--46
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงเด็กเร่ร่อน-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงผลกระทบจากเอดส์-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงชนกลุ่มน้อย-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงเด็กยากจน1135--46
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงกำพร้า-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1141--52
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงเด็กเร่ร่อน-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงผลกระทบจากเอดส์-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงชนกลุ่มน้อย-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงเด็กยากจน1141--52
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงกำพร้า-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด94343-95
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงเด็กเร่ร่อน-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงผลกระทบจากเอดส์-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงชนกลุ่มน้อย-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงเด็กยากจน94343-95
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงกำพร้า-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3079--109
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงเด็กเร่ร่อน-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงผลกระทบจากเอดส์-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงชนกลุ่มน้อย-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงเด็กยากจน3078--108
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงกำพร้า-1--1
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด82282139-503
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงเด็กเร่ร่อน-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงผลกระทบจากเอดส์-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงชนกลุ่มน้อย-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงเด็กยากจน82282139-503
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงกำพร้า-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด27109--136
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงเด็กเร่ร่อน-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงผลกระทบจากเอดส์-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงชนกลุ่มน้อย-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงเด็กยากจน27108--135
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงกำพร้า-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด296233-124
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงเด็กเร่ร่อน-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงผลกระทบจากเอดส์-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงชนกลุ่มน้อย-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงเด็กยากจน296233-124
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงกำพร้า-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด49139--188
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงเด็กเร่ร่อน-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงผลกระทบจากเอดส์-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงชนกลุ่มน้อย-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงเด็กยากจน49139--188
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงกำพร้า-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1257--69
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงเด็กเร่ร่อน-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงผลกระทบจากเอดส์-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงชนกลุ่มน้อย-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงเด็กยากจน1257--69
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงกำพร้า-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1875--93
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงเด็กเร่ร่อน-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงผลกระทบจากเอดส์-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงชนกลุ่มน้อย-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงเด็กยากจน1875--93
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงอื่นๆ-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงกำพร้า-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงอายุนอกเกณฑ์-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด138615--753
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายเด็กเร่ร่อน-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายผลกระทบจากเอดส์-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายชนกลุ่มน้อย-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายเด็กยากจน138615--753
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายกำพร้า-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4398--141
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายเด็กเร่ร่อน-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายผลกระทบจากเอดส์-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายชนกลุ่มน้อย-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายเด็กยากจน4398--141
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายอื่นๆ-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายกำพร้า-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายอายุนอกเกณฑ์-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15167103-285
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่เด็กเร่ร่อน-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ผลกระทบจากเอดส์-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ชนกลุ่มน้อย-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่เด็กยากจน15167103-285
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่กำพร้า-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด238751-161
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่เด็กเร่ร่อน-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ผลกระทบจากเอดส์-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ชนกลุ่มน้อย-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่เด็กยากจน238751-161
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่กำพร้า-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1540--55
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กเร่ร่อน-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ผลกระทบจากเอดส์-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ชนกลุ่มน้อย-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กยากจน1540--55
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่กำพร้า-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3911647-202
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่เด็กเร่ร่อน-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ผลกระทบจากเอดส์-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ชนกลุ่มน้อย-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่เด็กยากจน3911647-202
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่กำพร้า-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1669--85
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่เด็กเร่ร่อน-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ผลกระทบจากเอดส์-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ชนกลุ่มน้อย-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่เด็กยากจน1669--85
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่กำพร้า-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2591--116
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่เด็กเร่ร่อน-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ผลกระทบจากเอดส์-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ชนกลุ่มน้อย-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่เด็กยากจน2591--116
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่กำพร้า-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด229654-172
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กเร่ร่อน-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ผลกระทบจากเอดส์-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ชนกลุ่มน้อย-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กยากจน229654-172
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่กำพร้า-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030116 บ้านตากองละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1962--81
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่เด็กเร่ร่อน-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ผลกระทบจากเอดส์-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ชนกลุ่มน้อย-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่เด็กยากจน1862--80
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่กำพร้า-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4314253-238
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กเร่ร่อน-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ผลกระทบจากเอดส์-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ชนกลุ่มน้อย-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กยากจน4314253-238
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่อื่นๆ-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่กำพร้า-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่อายุนอกเกณฑ์-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1217068-250
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงเด็กเร่ร่อน-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงผลกระทบจากเอดส์-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงชนกลุ่มน้อย-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงเด็กยากจน1217068-250
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงกำพร้า-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด28151--179
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงเด็กเร่ร่อน-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงผลกระทบจากเอดส์-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงชนกลุ่มน้อย-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงเด็กยากจน28151--179
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงกำพร้า-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3912662-227
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงเด็กเร่ร่อน-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงผลกระทบจากเอดส์-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงชนกลุ่มน้อย-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงเด็กยากจน3912662-227
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงกำพร้า-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44127--171
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงเด็กเร่ร่อน-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงผลกระทบจากเอดส์-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงชนกลุ่มน้อย-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงเด็กยากจน44127--171
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงกำพร้า-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4013067-237
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงเด็กเร่ร่อน-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงผลกระทบจากเอดส์-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงชนกลุ่มน้อย-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงเด็กยากจน4013067-237
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงกำพร้า-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด318340-154
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงเด็กเร่ร่อน-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงผลกระทบจากเอดส์-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงชนกลุ่มน้อย-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงเด็กยากจน318340-154
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงกำพร้า-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด347623-133
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงเด็กเร่ร่อน-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงผลกระทบจากเอดส์-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงชนกลุ่มน้อย-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงเด็กยากจน347623-133
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงกำพร้า-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด278141-149
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงเด็กเร่ร่อน-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงผลกระทบจากเอดส์-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงชนกลุ่มน้อย-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงเด็กยากจน278141-149
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงกำพร้า-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1653--69
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงเด็กเร่ร่อน-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงผลกระทบจากเอดส์-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงชนกลุ่มน้อย-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงเด็กยากจน1652--68
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงอื่นๆ-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงกำพร้า-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงอายุนอกเกณฑ์-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด279350-170
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กเร่ร่อน-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญผลกระทบจากเอดส์-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญชนกลุ่มน้อย-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กยากจน279350-170
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญกำพร้า-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6019068-318
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กเร่ร่อน-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญผลกระทบจากเอดส์-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญชนกลุ่มน้อย-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กยากจน6019068-318
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญกำพร้า-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด199281-192
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญเด็กเร่ร่อน-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญผลกระทบจากเอดส์-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญชนกลุ่มน้อย-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญเด็กยากจน199281-192
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญกำพร้า-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030130 บ้านหินโคนปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด60215102-377
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กเร่ร่อน-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญผลกระทบจากเอดส์-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญชนกลุ่มน้อย-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กยากจน60215102-377
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญกำพร้า-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3610965-210
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญเด็กเร่ร่อน-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญผลกระทบจากเอดส์-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญชนกลุ่มน้อย-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญเด็กยากจน3610965-210
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญกำพร้า-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3411953-206
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญเด็กเร่ร่อน-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญผลกระทบจากเอดส์-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญชนกลุ่มน้อย-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญเด็กยากจน3411953-206
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญกำพร้า-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030133 บ้านโคกลอยปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด873--81
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญเด็กเร่ร่อน-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญผลกระทบจากเอดส์-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญชนกลุ่มน้อย-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญเด็กยากจน873--81
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญกำพร้า-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด757--64
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญเด็กเร่ร่อน-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญผลกระทบจากเอดส์-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญชนกลุ่มน้อย-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญเด็กยากจน757--64
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญอื่นๆ-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญกำพร้า-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำมะม่วงเจริญอายุนอกเกณฑ์-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด655--61
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำเด็กเร่ร่อน-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำผลกระทบจากเอดส์-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำชนกลุ่มน้อย-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำเด็กยากจน655--61
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำกำพร้า-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด725--32
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำเด็กเร่ร่อน-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำผลกระทบจากเอดส์-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำชนกลุ่มน้อย-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำเด็กยากจน725--32
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำกำพร้า-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด226--28
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำเด็กเร่ร่อน-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำผลกระทบจากเอดส์-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำชนกลุ่มน้อย-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำเด็กยากจน226--28
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำกำพร้า-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3014495-269
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำเด็กเร่ร่อน-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำผลกระทบจากเอดส์-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำชนกลุ่มน้อย-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำเด็กยากจน3014495-269
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำกำพร้า-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2312255-200
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำเด็กเร่ร่อน-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำผลกระทบจากเอดส์-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำชนกลุ่มน้อย-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำเด็กยากจน2312255-200
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำกำพร้า-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด70244141-455
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำเด็กเร่ร่อน-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำผลกระทบจากเอดส์-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำชนกลุ่มน้อย-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำเด็กยากจน70244140-454
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำกำพร้า-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3914345-227
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำเด็กเร่ร่อน-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำผลกระทบจากเอดส์-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำชนกลุ่มน้อย-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำเด็กยากจน3714043-220
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำกำพร้า-22-4
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท21--3
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4312159-223
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำเด็กเร่ร่อน-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำผลกระทบจากเอดส์-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำชนกลุ่มน้อย-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำเด็กยากจน4312159-223
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำกำพร้า-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด188644-148
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำเด็กเร่ร่อน-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำผลกระทบจากเอดส์-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำชนกลุ่มน้อย-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำเด็กยากจน168544-145
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำกำพร้า21--3
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030144 บ้านหูทำนบปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1044--54
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำเด็กเร่ร่อน-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำผลกระทบจากเอดส์-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำชนกลุ่มน้อย-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำเด็กยากจน1044--54
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำอื่นๆ-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำกำพร้า-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030145 บ้านหนองต้อปะคำปะคำอายุนอกเกณฑ์-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1649--65
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กเร่ร่อน-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยผลกระทบจากเอดส์-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยชนกลุ่มน้อย-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กยากจน1649--65
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยกำพร้า-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3279--111
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กเร่ร่อน-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยผลกระทบจากเอดส์-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยชนกลุ่มน้อย-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กยากจน3279--111
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยกำพร้า-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3398--131
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กเร่ร่อน-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยผลกระทบจากเอดส์-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยชนกลุ่มน้อย-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กยากจน3398--131
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยกำพร้า-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด17230114-361
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กเร่ร่อน-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยผลกระทบจากเอดส์-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยชนกลุ่มน้อย-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กยากจน17230114-361
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยกำพร้า-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1656--72
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กเร่ร่อน-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยผลกระทบจากเอดส์-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยชนกลุ่มน้อย-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กยากจน1656--72
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยกำพร้า-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด444--48
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กเร่ร่อน-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยผลกระทบจากเอดส์-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยชนกลุ่มน้อย-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กยากจน444--48
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยกำพร้า-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-4834-82
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กเร่ร่อน-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยผลกระทบจากเอดส์-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยชนกลุ่มน้อย-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กยากจน-4834-82
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยกำพร้า-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3412967-230
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กเร่ร่อน-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยผลกระทบจากเอดส์-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยชนกลุ่มน้อย-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กยากจน3412967-230
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยกำพร้า-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3714468-249
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กเร่ร่อน-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยผลกระทบจากเอดส์-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยชนกลุ่มน้อย-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กยากจน3714468-249
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยอื่นๆ-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยกำพร้า-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทยอายุนอกเกณฑ์-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4614969-264
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์เด็กเร่ร่อน-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์เด็กยากจน4614969-264
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์อื่นๆ-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์กำพร้า-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด169481--650
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์เด็กเร่ร่อน-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์เด็กยากจน169481--650
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์อื่นๆ-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์กำพร้า-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์หนองหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด248732-143
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองเด็กเร่ร่อน-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองชนกลุ่มน้อย-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองเด็กยากจน248732-143
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองกำพร้า-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด186858-144
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองเด็กเร่ร่อน-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองชนกลุ่มน้อย-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองเด็กยากจน186858-144
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองกำพร้า-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด941--50
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองเด็กเร่ร่อน-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองชนกลุ่มน้อย-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองเด็กยากจน941--50
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองกำพร้า-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด733--40
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองเด็กเร่ร่อน-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองชนกลุ่มน้อย-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองเด็กยากจน733--40
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองกำพร้า-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด73518-60
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองเด็กเร่ร่อน-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองชนกลุ่มน้อย-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองเด็กยากจน73518-60
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองกำพร้า-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด522--27
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองเด็กเร่ร่อน-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองชนกลุ่มน้อย-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองเด็กยากจน522--27
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองกำพร้า-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด626--32
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองเด็กเร่ร่อน-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองชนกลุ่มน้อย-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองเด็กยากจน626--32
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองกำพร้า-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4510949-203
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองเด็กเร่ร่อน-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองผลกระทบจากเอดส์-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองชนกลุ่มน้อย-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองเด็กยากจน4510949-203
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองอื่นๆ-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองกำพร้า-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาทองอายุนอกเกณฑ์-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1035--45
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาทองเด็กในสถานพินิจและค