ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 45.88 36.97 39.52 32.74 38.78
2561 55.21 9.33 36.11 -0.86 40.22 0.70 34.03 1.29 41.39 2.61
2562 49.04 -6.17 32.02 -4.09 34.53 -5.69 29.56 -4.47 36.29 -5.10
2563 55.81 6.77 28.13 -3.89 38.35 3.82 37.29 7.73 39.90 3.61
2564 50.35 -5.46 35.09 6.96 33.50 -4.85 33.40 -3.89 38.09 -1.81
77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]