ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 46.62 21.82 31.01 27.45 31.73
2561 52.94 6.32 26.91 5.09 35.32 4.31 25.62 -1.83 35.20 3.47
2562 54.54 1.60 22.27 -4.64 28.82 -6.50 28.37 2.75 33.50 -1.70
2563 54.24 -0.30 21.46 -0.81 28.32 -0.50 29.88 1.51 33.48 -0.02
2564 47.72 -6.52 21.34 -0.12 29.95 1.63 25.92 -3.96 31.23 -2.25
77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]