ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายรวม
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองก้านเหลืองลุ่มลำมาศ0
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองก้านเหลืองลุ่มลำมาศ0
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองก้านเหลืองลุ่มลำมาศ0
31030004 บ้านหนองปรือนางรองก้านเหลืองลุ่มลำมาศ0
31030005 บ้านเสลานางรองชุมแสงโบสถ์พระยาแสงทอง0
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองชุมแสงโบสถ์พระยาแสงทอง0
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองชุมแสงโบสถ์พระยาแสงทอง0
31030008 บ้านถนนหักนางรองถนนหักเมืองนางรอง0
31030009 บ้านสวายสอนางรองถนนหักเมืองนางรอง0
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองถนนหักเมืองนางรอง0
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองถนนหักเมืองนางรอง0
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองทรัพย์พระยาโบสถ์พระยาแสงทอง0
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองทรัพย์พระยาโบสถ์พระยาแสงทอง0
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองทรัพย์พระยาโบสถ์พระยาแสงทอง0
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองทรัพย์พระยาโบสถ์พระยาแสงทอง0
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองทุ่งแสงทองโบสถ์พระยาแสงทอง0
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองทุ่งแสงทองโบสถ์พระยาแสงทอง0
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองนางรองเมืองนางรอง0
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนางรองนครนางรอง0
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนางรองนครนางรอง0
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนางรองนครนางรอง0
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองนางรองเมืองนางรอง0
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนางรองนครนางรอง0
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนางรองนครนางรอง0
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนางรองนครนางรอง0
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองบ้านสิงห์ลุ่มลำมาศ0
31030028 บ้านหนองกงนางรองบ้านสิงห์ลุ่มลำมาศ0
31030029 บ้านหนองยางนางรองลำไทรโยงลุ่มลำมาศ0
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลำไทรโยงลุ่มลำมาศ0
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลำไทรโยงลุ่มลำมาศ0
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดาสะเดาไทรงาม0
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดาสะเดาไทรงาม0
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดาสะเดาไทรงาม0
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดาสะเดาไทรงาม0
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดาสะเดาไทรงาม0
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดาสะเดาไทรงาม0
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองกงหนองยายพิมพ์0
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองกงหนองยายพิมพ์0
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองกงหนองยายพิมพ์0
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองหนองไทรสะเดาไทรงาม0
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองหนองไทรสะเดาไทรงาม0
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองหนองไทรสะเดาไทรงาม0
31030044 บ้านหนองกราดนางรองหนองไทรสะเดาไทรงาม0
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองหนองโบสถ์โบสถ์พระยาแสงทอง0
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองหนองโบสถ์โบสถ์พระยาแสงทอง0
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองหนองโบสถ์โบสถ์พระยาแสงทอง0
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์หนองยายพิมพ์0
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์หนองยายพิมพ์0
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์หนองยายพิมพ์0
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองโสนหนองยายพิมพ์0
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองโสนหนองยายพิมพ์0
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองโสนหนองยายพิมพ์0
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองโสนหนองยายพิมพ์0
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองหัวถนนลุ่มลำมาศ0
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองหัวถนนลุ่มลำมาศ0
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองหัวถนนลุ่มลำมาศ0
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่โคกสว่างสว่างสูงกระสัง0
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่โคกสว่างสว่างสูงกระสัง0
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่โคกสว่างสว่างสูงกระสัง0
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่โคกสว่างสว่างสูงกระสัง0
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่โคกสูงสว่างสูงกระสัง0
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่โคกสูงสว่างสูงกระสัง0
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่โคกสูงสว่างสูงกระสัง0
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่โคกสูงสว่างสูงกระสัง0
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่โคกสูงสว่างสูงกระสัง0
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางดอนอะรางทุ่งกระเต็น0
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะรางดอนอะรางทุ่งกระเต็น0
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะรางดอนอะรางทุ่งกระเต็น0
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่ท่าโพธิ์ชัยเมืองโพธิ์ชัย0
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่ท่าโพธิ์ชัยเมืองโพธิ์ชัย0
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่ท่าโพธิ์ชัยเมืองโพธิ์ชัย0
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่ท่าโพธิ์ชัยเมืองโพธิ์ชัย0
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่ท่าโพธิ์ชัยเมืองโพธิ์ชัย0
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่ทุ่งกระตาดพัฒนาหนองกี่ปราสาทพัฒนา0
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่ทุ่งกระตาดพัฒนาหนองกี่ปราสาทพัฒนา0
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ทุ่งกระเต็นดอนอะรางทุ่งกระเต็น0
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ทุ่งกระเต็นดอนอะรางทุ่งกระเต็น0
31030080 ไตรคามหนองกี่ทุ่งกระเต็นดอนอะรางทุ่งกระเต็น0
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่บุกระสังสว่างสูงกระสัง0
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่บุกระสังสว่างสูงกระสัง0
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่บุกระสังสว่างสูงกระสัง0
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองไผ่เมืองโพธิ์ชัย0
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองไผ่เมืองโพธิ์ชัย0
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองไผ่เมืองโพธิ์ชัย0
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองไผ่เมืองโพธิ์ชัย0
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองไผ่เมืองโพธิ์ชัย0
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองไผ่เมืองโพธิ์ชัย0
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่เย้ยปราสาทหนองกี่ปราสาทพัฒนา0
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่เย้ยปราสาทหนองกี่ปราสาทพัฒนา0
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่เย้ยปราสาทหนองกี่ปราสาทพัฒนา0
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา0
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายโคกว่านละหานทราย0
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายโคกว่านละหานทราย0
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายโคกว่านละหานทราย0
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายโคกว่านละหานทราย0
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจงตาจง0
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจงตาจง0
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจงตาจง0
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจงตาจง0
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจงตาจง0
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจงตาจง0
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจงตาจง0
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจงตาจง0
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจงตาจง0
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจงตาจง0
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายละหานทราย0
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายละหานทราย0
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่สำโรงใหม่0
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่สำโรงใหม่0
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่สำโรงใหม่0
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่สำโรงใหม่0
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่สำโรงใหม่0
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายหนองตะครองสำโรงใหม่0
31030116 บ้านตากองละหานทรายหนองตะครองสำโรงใหม่0
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายหนองตะครองสำโรงใหม่0
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายหนองตะครองสำโรงใหม่0
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวงหนองแวง0
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวงหนองแวง0
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวงหนองแวง0
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวงหนองแวง0
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวงหนองแวง0
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวงหนองแวง0
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวงหนองแวง0
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวงหนองแวง0
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวงหนองแวง0
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำโคกมะม่วงมะม่วงเจริญ0
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำโคกมะม่วงมะม่วงเจริญ0
31030130 บ้านหินโคนปะคำโคกมะม่วงมะม่วงเจริญ0
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำโคกมะม่วงมะม่วงเจริญ0
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำโคกมะม่วงมะม่วงเจริญ0
31030133 บ้านโคกลอยปะคำไทยเจริญมะม่วงเจริญ0
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำไทยเจริญมะม่วงเจริญ0
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำไทยเจริญมะม่วงเจริญ0
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำปะคำ0
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำปะคำ0
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำปะคำ0
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำปะคำ0
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำหนองบัวปะคำ0
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำหนองบัวปะคำ0
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำหูทำนบปะคำ0
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำหูทำนบปะคำ0
31030144 บ้านหูทำนบปะคำหูทำนบปะคำ0
31030145 บ้านหนองต้อปะคำหูทำนบปะคำ0
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ไทยสามัคคีฝ้ายไทย0
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ไทยสามัคคีฝ้ายไทย0
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ไทยสามัคคีฝ้ายไทย0
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ไทยสามัคคีฝ้ายไทย0
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ไทยสามัคคีฝ้ายไทย0
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์เมืองฝ้ายฝ้ายไทย0
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์เมืองฝ้ายฝ้ายไทย0
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์เมืองฝ้ายฝ้ายไทย0
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์เมืองฝ้ายฝ้ายไทย0
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์สระแก้วหนองหงส์0
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์สระแก้วหนองหงส์0
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์สระทองเสาทอง0
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์สระทองเสาทอง0
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาเดียวเสาทอง0
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาเดียวเสาทอง0
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาเดียวเสาทอง0
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาเดียวเสาทอง0
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาเดียวเสาทอง0
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาเดียวเสาทอง0
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาเดียวเสาทอง0
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองชัยศรีหนองหงส์0
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองชัยศรีหนองหงส์0
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองชัยศรีหนองหงส์0
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองชัยศรีหนองหงส์0
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหินห้วยหิน0
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหินห้วยหิน0
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหินห้วยหิน0
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหินห้วยหิน0
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหินห้วยหิน0
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหินห้วยหิน0
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหินห้วยหิน0
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโกรกแก้วโนนสุวรรณ0
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโกรกแก้วโนนสุวรรณ0
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณดงอีจานโนนสุวรรณ0
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณดงอีจานโนนสุวรรณ0
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณดงอีจานโนนสุวรรณ0
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณทุ่งจังหันโนนสุวรรณ0
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณ0
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณ0
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณ0
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง0
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง0
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง0
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงลำนางรองโนนดินแดง0
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงลำนางรองโนนดินแดง0
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงลำนางรองโนนดินแดง0
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงลำนางรองโนนดินแดง0
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงลำนางรองโนนดินแดง0
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงลำนางรองโนนดินแดง0
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงส้มป่อยโนนดินแดง0
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงส้มป่อยโนนดินแดง0
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงส้มป่อยโนนดินแดง0
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติเจริญสุขพนมรุ้ง0
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติเจริญสุขพนมรุ้ง0
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติเจริญสุขพนมรุ้ง0
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เฉลิมพระเกียรติเจริญสุขพนมรุ้ง0
31030202 บ้านดอนไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติตาเป๊กพนมรุ้ง0
31030203 บ้านบัวตะเคียนเฉลิมพระเกียรติตาเป๊กพนมรุ้ง0
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)เฉลิมพระเกียรติตาเป๊กพนมรุ้ง0
31030205 บ้านถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรถาวรวัฒนา0
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)เฉลิมพระเกียรติถาวรถาวรวัฒนา0
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรถาวรวัฒนา0
31030208 บ้านยายคำเฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนาถาวรวัฒนา0
31030209 วัดสุขสำราญเฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนาถาวรวัฒนา0
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนาถาวรวัฒนา0
31030211 บ้านโนนศิลาเฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนาถาวรวัฒนา0
31030212 บ้านโนนทองเฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนาถาวรวัฒนา0
31030213 บ้านเขว้าเฉลิมพระเกียรติอีสานเขตพนมรุ้ง0
31030214 บ้านโคกยางเฉลิมพระเกียรติอีสานเขตพนมรุ้ง0
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)เฉลิมพระเกียรติอีสานเขตพนมรุ้ง0
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501"เฉลิมพระเกียรติอีสานเขตพนมรุ้ง0
77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]