สพป.บร3.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1255239494
6%
4112:1
อนุบาล 21,8971,7363,633
47%
23416:1
อนุบาล 31,8681,7183,586
46%
23615:1
ระดับปฐมวัย4,0203,6937,713
20%
51115:1
ประถมศึกษาปีที่ 12,0331,8263,859
15%
24816:1
ประถมศึกษาปีที่ 22,0761,9013,977
16%
24716:1
ประถมศึกษาปีที่ 32,0951,9094,004
16%
24716:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,2992,1894,488
18%
25418:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,4432,2164,659
18%
25019:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,2742,1024,376
17%
24918:1
ระดับประถมศึกษา13,22012,14325,363
66%
1,49517:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,1328631,995
37%
8922:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29578341,791
33%
9219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39117571,668
31%
9218:1
มัธยมศีกษาตอนต้น3,0002,4545,454
14%
27320:1
รวมทั้งสิ้น20,24018,29038,530
100%
2,27917:1