สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1336
2%
16:1
อนุบาล 211883201
50%
1315:1
อนุบาล 310192193
48%
1216:1
ระดับปฐมวัย222178400
20%
2615:1
ประถมศึกษาปีที่ 110782189
15%
1315:1
ประถมศึกษาปีที่ 29797194
16%
1315:1
ประถมศึกษาปีที่ 311291203
17%
1316:1
ประถมศึกษาปีที่ 4107111218
18%
1416:1
ประถมศึกษาปีที่ 599111210
17%
1316:1
ประถมศึกษาปีที่ 611697213
17%
1415:1
ระดับประถมศึกษา6385891,227
62%
8015:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15856114
32%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25967126
35%
718:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37445119
33%
815:1
มัธยมศีกษาตอนต้น191168359
18%
2117:1
รวมทั้งสิ้น1,0519351,986
100%
12716:1