สพป.บร3. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16373136
4%
915:1
อนุบาล 28507731,623
48%
8619:1
อนุบาล 38457501,595
48%
9018:1
ระดับปฐมวัย1,7581,5963,354
17%
18518:1
ประถมศึกษาปีที่ 18408101,650
15%
9218:1
ประถมศึกษาปีที่ 29398061,745
16%
9119:1
ประถมศึกษาปีที่ 39198261,745
16%
9219:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,0199812,000
18%
9721:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,0308841,914
17%
9221:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,0019011,902
17%
9420:1
ระดับประถมศึกษา5,7485,20810,956
55%
55820:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,1328631,995
37%
8922:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29578341,791
33%
9219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39117571,668
31%
9218:1
มัธยมศีกษาตอนต้น3,0002,4545,454
28%
27320:1
รวมทั้งสิ้น10,5069,25819,764
100%
1,01619:1