สพป.บร3. โรงเรียนขนาดเล็ก


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1554499
7%
176:1
อนุบาล 2365344709
48%
888:1
อนุบาล 3352319671
45%
858:1
ระดับปฐมวัย7727071,479
23%
1908:1
ประถมศึกษาปีที่ 1432355787
16%
899:1
ประถมศึกษาปีที่ 2392369761
16%
899:1
ประถมศึกษาปีที่ 3357361718
15%
898:1
ประถมศึกษาปีที่ 4450391841
17%
899:1
ประถมศึกษาปีที่ 5460434894
19%
8910:1
ประถมศึกษาปีที่ 6438379817
17%
899:1
ระดับประถมศึกษา2,5292,2894,818
76%
5349:1
มัธยมศึกษาปีที่ 113518
32%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29615
27%
28:1
มัธยมศึกษาปีที่ 317623
41%
212:1
มัธยมศีกษาตอนต้น391756
1%
511:1
รวมทั้งสิ้น3,3403,0136,353
100%
7299:1