ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1426
20%
16:1
อนุบาล 251015
50%
115:1
อนุบาล 3639
30%
19:1
ระดับปฐมวัย151530
26%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 112416
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 271017
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 34711
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 46713
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 513215
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 651015
17%
115:1
ระดับประถมศึกษา474087
74%
615:1
รวมทั้งสิ้น6255117
100%
913:1