ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
50%
111:1
อนุบาล 36511
50%
111:1
ระดับปฐมวัย121022
15%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 18715
12%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 29918
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 3151631
25%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 451520
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 510616
13%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111122
18%
122:1
ระดับประถมศึกษา5864122
85%
620:1
รวมทั้งสิ้น7074144
100%
818:1