ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 216521
47%
121:1
อนุบาล 3131124
53%
124:1
ระดับปฐมวัย291645
31%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 110616
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 271421
21%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 3131225
25%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 43710
10%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 57613
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 69716
16%
116:1
ระดับประถมศึกษา4952101
69%
617:1
รวมทั้งสิ้น7868146
100%
818:1