ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2639
45%
19:1
อนุบาล 37411
55%
111:1
ระดับปฐมวัย13720
21%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 19716
22%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 210818
24%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 3459
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 411-11
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 66410
14%
110:1
ระดับประถมศึกษา443074
79%
612:1
รวมทั้งสิ้น573794
100%
812:1