ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210515
52%
115:1
อนุบาล 37714
48%
114:1
ระดับปฐมวัย171229
19%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 110515
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 35914
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 451015
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 581422
25%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 67512
14%
112:1
ระดับประถมศึกษา414788
56%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16814
36%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 231114
36%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36511
28%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น152439
25%
313:1
รวมทั้งสิ้น7383156
100%
1114:1