ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111122
79%
122:1
อนุบาล 3246
21%
16:1
ระดับปฐมวัย131528
14%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 15813
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 27815
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 38816
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 441014
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101020
20%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 612820
20%
120:1
ระดับประถมศึกษา465298
51%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 118927
40%
127:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2131326
38%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311415
22%
115:1
มัธยมศีกษาตอนต้น422668
35%
323:1
รวมทั้งสิ้น10193194
100%
1118:1