ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
100%
12:1
อนุบาล 3---
0%
--
ระดับปฐมวัย112
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 1415
23%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 23-3
14%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-33
14%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4235
23%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
18%
14:1
ระดับประถมศึกษา121022
92%
64:1
รวมทั้งสิ้น131124
100%
73:1