ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2191231
47%
131:1
อนุบาล 3171835
53%
135:1
ระดับปฐมวัย363066
19%
233:1
ประถมศึกษาปีที่ 1171532
16%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141327
14%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 391827
14%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 4311849
25%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141125
13%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6261339
20%
220:1
ระดับประถมศึกษา11188199
56%
825:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151429
33%
129:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2171229
33%
129:1
มัธยมศึกษาปีที่ 321930
34%
215:1
มัธยมศีกษาตอนต้น533588
25%
422:1
รวมทั้งสิ้น200153353
100%
1425:1