ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18210
31%
110:1
อนุบาล 2145
16%
15:1
อนุบาล 39817
53%
117:1
ระดับปฐมวัย181432
26%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 111516
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 28715
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 35712
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 410616
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 561117
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 66713
15%
113:1
ระดับประถมศึกษา464389
74%
615:1
รวมทั้งสิ้น6457121
100%
913:1