ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29413
43%
113:1
อนุบาล 313417
57%
117:1
ระดับปฐมวัย22830
19%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 131215
16%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 241014
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 39817
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 591120
22%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 6819
10%
19:1
ระดับประถมศึกษา405191
58%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 116420
56%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28513
36%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3123
8%
13:1
มัธยมศีกษาตอนต้น251136
23%
312:1
รวมทั้งสิ้น8770157
100%
1114:1