ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2151934
51%
134:1
อนุบาล 3191433
49%
133:1
ระดับปฐมวัย343367
20%
234:1
ประถมศึกษาปีที่ 1261440
15%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 2312253
20%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 3211435
13%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 4311344
16%
144:1
ประถมศึกษาปีที่ 5342256
21%
228:1
ประถมศึกษาปีที่ 6271542
16%
142:1
ระดับประถมศึกษา170100270
80%
930:1
รวมทั้งสิ้น204133337
100%
1131:1