ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16410
34%
110:1
อนุบาล 29211
38%
111:1
อนุบาล 3268
28%
18:1
ระดับปฐมวัย171229
28%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 19918
24%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 24610
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 48513
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 67512
16%
112:1
ระดับประถมศึกษา393574
72%
612:1
รวมทั้งสิ้น5647103
100%
911:1