ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
30%
17:1
อนุบาล 2246
26%
16:1
อนุบาล 35510
43%
110:1
ระดับปฐมวัย101323
35%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1167
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 34812
29%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4358
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
14%
16:1
ระดับประถมศึกษา162642
65%
67:1
รวมทั้งสิ้น263965
100%
97:1