ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27310
63%
110:1
อนุบาล 3246
38%
16:1
ระดับปฐมวัย9716
21%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2538
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 351015
25%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 46612
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
18%
111:1
ระดับประถมศึกษา283361
79%
610:1
รวมทั้งสิ้น374077
100%
810:1