ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2302252
50%
226:1
อนุบาล 3282452
50%
226:1
ระดับปฐมวัย5846104
16%
426:1
ประถมศึกษาปีที่ 1222446
13%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 2252752
15%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 3222345
13%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 4262349
14%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 5343064
19%
232:1
ประถมศึกษาปีที่ 6533285
25%
328:1
ระดับประถมศึกษา182159341
54%
1326:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1383674
40%
237:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2322961
33%
231:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3242852
28%
226:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9493187
30%
631:1
รวมทั้งสิ้น334298632
100%
2327:1