ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28513
37%
113:1
อนุบาล 3121022
63%
122:1
ระดับปฐมวัย201535
26%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 1459
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 27613
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101121
27%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5268
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 67714
18%
114:1
ระดับประถมศึกษา374077
57%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18412
52%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27411
48%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
มัธยมศีกษาตอนต้น15823
17%
212:1
รวมทั้งสิ้น7263135
100%
1014:1