ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291019
41%
119:1
อนุบาล 3151227
59%
127:1
ระดับปฐมวัย242246
20%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
9%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 210818
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 311718
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 471219
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121022
21%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 611920
19%
120:1
ระดับประถมศึกษา5552107
46%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1141428
35%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2121123
28%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3201030
37%
130:1
มัธยมศีกษาตอนต้น463581
35%
327:1
รวมทั้งสิ้น125109234
100%
1121:1