ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2415
63%
15:1
อนุบาล 3123
38%
13:1
ระดับปฐมวัย538
9%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1347
9%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 261117
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 3628
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 411617
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 56814
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 611314
18%
114:1
ระดับประถมศึกษา433477
91%
613:1
รวมทั้งสิ้น483785
100%
811:1