ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
50%
13:1
อนุบาล 3-33
50%
13:1
ระดับปฐมวัย246
10%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 18412
22%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3527
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
18%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5279
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6639
16%
19:1
ระดับประถมศึกษา302555
90%
69:1
รวมทั้งสิ้น322961
100%
88:1