ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2171734
45%
134:1
อนุบาล 3212041
55%
221:1
ระดับปฐมวัย383775
15%
325:1
ประถมศึกษาปีที่ 1191433
13%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 2171229
11%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 3221739
15%
139:1
ประถมศึกษาปีที่ 4292150
19%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 5322961
23%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 6272552
20%
226:1
ระดับประถมศึกษา146118264
54%
929:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1292655
37%
228:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2262551
34%
226:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3241943
29%
222:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7970149
31%
625:1
รวมทั้งสิ้น263225488
100%
1827:1