ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2549
35%
19:1
อนุบาล 311617
65%
117:1
ระดับปฐมวัย161026
18%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 17714
12%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 29615
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 311920
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111122
19%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161430
26%
130:1
ระดับประถมศึกษา6156117
82%
620:1
รวมทั้งสิ้น7766143
100%
818:1