ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26814
48%
114:1
อนุบาล 313215
52%
115:1
ระดับปฐมวัย191029
30%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 16612
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 25712
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 34610
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 481119
28%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 5167
10%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
12%
18:1
ระดับประถมศึกษา284068
70%
611:1
รวมทั้งสิ้น475097
100%
812:1