ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 251116
59%
116:1
อนุบาล 35611
41%
111:1
ระดับปฐมวัย101727
16%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 16814
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 29211
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 311617
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 48816
21%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 55510
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6178
11%
18:1
ระดับประถมศึกษา403676
46%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1131427
43%
127:1
มัธยมศึกษาปีที่ 214620
32%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38816
25%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น352863
38%
321:1
รวมทั้งสิ้น8581166
100%
1115:1