ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1527
14%
17:1
อนุบาล 2141327
55%
127:1
อนุบาล 36915
31%
115:1
ระดับปฐมวัย252449
34%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 17916
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 26814
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 36713
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 512618
19%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 671219
20%
119:1
ระดับประถมศึกษา455196
66%
616:1
รวมทั้งสิ้น7075145
100%
916:1